Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydawane są zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624), na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w składnicy akt Szkoły.

 

Wniosek o wydanie duplikatu 

 

Opłata

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z § 26 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w powiązaniu z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę należy wnieść na konto Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

 

 

Należność wnosi się na konto:

42 2030 0045 1110 0000 0185 6220

 

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

 

Miejsce złożenia wniosku

Dokumenty (wniosek oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty) należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

 

Termin i sposób załatwienia

1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły i uiszczono opłatę za wystawienie duplikatu, wydaje się go bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

2. Jeżeli nie została przedłożona pełna dokumentacja wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.

3. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Szkoła nie posiada stosownej dokumentacji pedagogicznej, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

O załatwieniu sprawy Wnioskodawca jest telefonicznie zawiadamiany.

Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie.

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany we wniosku adres.