Informujemy, że zrealizowaliśmy projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Doskonalenie zawodowe poprzez praktykę zawodową w Menterodzie.

Projekt zakładał odbycie dwutygodniowych praktyk zawodowych przez 15 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bildungszetrum der KAB gGmbH w Niemczech.

Cel projektu: doskonalenie nabytych umiejętności zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności językowych, wdrożenie do procesu samokształcenia i kształcenia ustawicznego zawodach fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi, stworzenie przyszłym pracownikom możliwości wejścia na europejski rynek pracy.
 
Beneficjent: Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Bildungszentrum der KAB gGmbH w Menterodzie.

Podsumowanie projektu- prezentacja.

Rekrutacja do projektu

Przygotowania

Staże zawodowe

Czas wolny