KONKURS "ZDROWY STYL ŻYCIA MŁODEGO EUROPEJCZYKA"


INFORMACJE PODSTAWOWE:

 

1. Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu zaprasza do udziału  w Międzyszkolnym Konkursie pod nazwą "Zdrowy Styl życia młodego Europejczyka".

2. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg.

3. Cele konkursu:

      Popularyzowanie wśród młodych ludzi treści zgodnych ze zdrowym stylem życia.

      Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku życia w zdrowiu i rozpowszechnianie wiedzy na temat dbania o swoje zdrowie.

      Promowanie stosowania nowych technologii w edukacji.

      Rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi.

4. Temat konkursu:

Stworzenie wirtualnej fotorelacji lub wirtualnej książki o zdrowym stylu życia w aplikacji BookCreator (bookcreator.com). Treści zamieszczone w pracy konkursowej muszą być opisane w języku polskim oraz w dowolnie wybranym przez uczestnika oficjalnym języku Unii Europejskiej.

5. Termin zgłoszenia do udziału w konkursie i składania prac konkursowych: od 04.09. do 10.10.2019r.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2019 r. 

7. Uroczystość wręczenia nagród: 16.10.2019 r.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO  

 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie wirtualnej książki lub fotorelacji o tematyce zdrowego stylu życia w aplikacji Book Creator (bookcreator.com – działa tylko na wyszukiwarce Chrome). Treści zamieszczone w książce lub fotorelacji muszą być opisane w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w innym języku europejskim.

2. Wszystkie książki, fotorelacje powinny odpowiadać celowi konkursu.

3. Pracę należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Zgody na udział w konkursie należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu lub drogą pocztową szkoły: ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg lub na dedykowany konkursowi adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 10.10. 2019 r. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ZDROWY STYL ŻYCIA

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas szóstych, siódmych i ósmych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Kartę zgłoszenia z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik.

3. Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg) na druku zgłoszenia konkursowego.

Należy złożyć wypełnione:

      kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu,

      oświadczenie uczestnika/rodziców-prawnych opiekunów - załącznik nr 2 do regulaminu. 

4. Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem (załącznik nr 2) przekazuje prawa autorskie do swojej pracy/pracy wykonanej przez dziecko-uczestnika konkursu i tym samym odstępuje od roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia za prawa autorskie do wykonanej pracy konkursowej. 

5. Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

 

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatorów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.10.2019r.

3. Komisja konkursowa ocenia i rozpatruje zgłoszone prace na podstawie następujących kryteriów:

a) zgłoszenie do udziału w konkursie jest terminowe, kompletne,

b) projekt złożony jest w oryginale w jednym egzemplarzu, przygotowany zgodnie ze szczegółowym i opisem,

c) wirtualna książka jest podpisana przez uczestnika,

d) praca konkursowa odpowiada celowi i tematyce konkursu. 

4. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i wiążący, nie przysługuje od niego odwołanie.

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

NAGRODY

Nagrody dla zwycięzców ufundowali sponsorzy.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej prac konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac konkursowych poszczególnych uczestników oraz materiałów z uroczystości wręczenia nagród, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

4. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Angelika Nowak tel. 507 782 715.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Liczymy na Waszą kreatywność :)


LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY SIECI EURODESK

Kontakt:  Bartosz Stańczyk tel. 94 35 239 36 w. 14

 

Konkurs krawiecki „Zaprojektuj swoją przyszłość” został ujęty przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych (nasz konkurs jest na pozycji 12.)

Regulamin międzyszkolnego konkursu krawieckiego 

POD PATRONATEM STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO 

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ   
                       

I.            INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.      Organizatorzy konkursu:

1)     Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,

ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg,

2)     Firma Feema, ul. Lipowa 1, Niekanin,

3)     Pracownia Ojej- Ramona Aleksiuk, Kołobrzeg.

2.      Patron konkursu: Starosta kołobrzeski.

3.      Cel konkursu: popularyzacja sztuki krawieckiej i promocja zawodu krawiec.

4.      Temat konkursu: wykonanie projektu krawieckiego pt. „Sukienka”.

5.      Termin zgłoszenia do udziału w konkursie i składania prac konkursowych: 

01.03.-15.04.2019 r.

6.      Organizator dopuszcza wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie (załączniki 1 i 2 do niniejszego regulaminu), a następnie dosłanie przez uczestnika projektu. W takim przypadku obie czynności muszą być dokonane w okresie wskazanym w pkt.4.

7.      Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.04.2019 r.

8.      Uroczystość wręczenia nagród 17.05.2019 r.

II.          SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO

1.      Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu krawieckiego pt. „Sukienka”.

2.      Projekt kreacji może być wykonany dowolną techniką plastyczną w formacie A3 (29,7cm x 42cm).

3.      Projekt musi prezentować przód i tył sukienki.

4.      Do projektu mogą być dodawane opisy.

5.      Projekt kreacji nie może zawierać logo, znaków i innych symboli wizualnych zastrzeżonych i kojarzonych ze znanymi markami lub znakami towarowymi.

6.      Projekty kreacji nie powinny zawierać elementów organicznych oraz substancji szybko psujących się (takie jak owoce, rośliny, etc.).

7.      Wszystkie projekty powinny odpowiadać celowi konkursu.

8.      Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię, nazwisko, oznaczenie klasy, nazwę szkoły Uczestnika.

9.      Prace konkursowe należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu lub drogą pocztową na adres szkoły w terminie określonym w części I. pkt 4. (01.03.-15.04.2019r.).

10.   Prace składane drogą pocztową powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwie zabezpieczonej przesyłki.

11.   W przypadku przesyłki, której uszkodzenia uniemożliwiają dokonanie oceny praca konkursowa nie zostanie zakwalifikowana do konkursu. Ocena ta dokonywana będzie przez Komisję Konkursową na etapie oceny kryteriów formalnych.

 III.        ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

1.    W konkursie Zaprojektuj swoją przyszłość mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej lub gimnazjum (klasa ósma/trzecia) i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2.    Kartę zgłoszenia z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik. 

3.    Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (adres organizatora) na druku zgłoszenia konkursowego. Należy złożyć wypełnione: kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu oraz oświadczenie uczestnika/rodziców-prawnych opiekunów - załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.    Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem (załącznik nr 2 pkt. 4) przekazuje prawa autorskie do swojego projektu/ projektu wykonanego przez dziecko-uczestnika konkursu i tym samym odstępuje od roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia za prawa autorskie do wykonanego projektu.

5.    Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

IV.         ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.      Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatorów.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.04.2019 r.

3.      Komisja konkursowa ocenia i rozpatruje zgłoszone prace na podstawie następujących kryteriów:

1)    kryteria formalne

a)  zgłoszenie do udziału w konkursie jest terminowe, kompletne- zgodnie z częścią I i III,

b)  projekt złożony jest w oryginale w jednym egzemplarzu, przygotowany zgodnie ze szczegółowym i opisem zadania – część II,

c)   projekt jest podpisany przez uczestnika,

d)  projekt kreacji odpowiada celowi konkursu,

2)    kryteria merytoryczne

a)            wyczucie trendów modowych,

b)           wyczucie proporcji,

c)            wszechstronność i pomysłowość wykorzystania dodatków krawieckich,

4.   Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i wiążący, nie przysługuje od niego odwołanie.

5.   Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo.

 

V.            NAGRODY

1.     Pierwsza nagroda.

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu „Zaprojektuj swoją przyszłość” jest uszycie przez organizatorów, zgodnie ze zwycięskim projektem, modelu sukienki, jego prezentacja podczas uroczystości wręczenia nagród oraz wdrożenie projektu do produkcji, a także sesja zdjęciowa dedykowana projektowi.

2.     Druga nagroda.

Kurs projektowania i szycia w Pracowni krawieckiej Ojej p. Ramony Aleksiuk.

3.     Trzecia nagroda.

Nagroda rzeczowa ufundowana przez Starostę kołobrzeskiego-Patrona konkursu.

4.      Każdy uczestnik otrzyma dyplom z podziękowaniami za udział w konkursie.

 

VI.         INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej prac konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac konkursowych poszczególnych uczestników oraz materiałów z uroczystości wręczenia nagród, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
4.    Dodatkowych informacji dotyczących konkursu Zaprojektuj swoją przyszłość udziela osoba nadzorująca konkurs z ramienia organizatora-dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu Dominka Pfeif, tel. 691 240 871.

Liczymy na kreatywność uczestników.Zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączniki do Regulaminu można pobrać tutaj                

KRONIKI KLASOWE ROK SZKOLNY 2018/2019

Aby obejrzeć kronikę danej klasy prosimy kliknąć w obrazek lub link

Klasa I A wychowawca Anna Kukiełka

  link

Klasa I B wychowawca Robert Lewicki

link

Klasa II A wychowawca Katarzyna Olszak

link

Klasa II B wychowawca Angelika Nowak

link

Klasa II O wychowawca Angelika Nowak

link

Klasa III A wychowawca Katarzyna Olszak

link

Klasa III B wychowawca Tomasz Mróz

link

Klasa III C wychowawca Edyta Malicz-Lisowska

Klasa III D wychowawca Małgorzata Misterek

link

NASZA BIBLIOTEKA TO MIEJSCE, W KTÓRYM MIŁO I PRZYJEMNIE SPĘDZISZ CZAS...

Chcesz sprawdzić czy daną lekturę lub inną interesującą Cię książkę znajdziesz w naszej szkolnej bibliotece?

Zapewni Ci to moduł umożliwiający wyszukanie danej pozycji książkowej.

Serdecznie zapraszamy do katalogu online naszej biblioteki. Kliknij tutaj lub w poniższy obrazek

Tutaj możesz też spokojnie porozmawiać, odpocząć, zrelaksować się, przygotować się do zajęć, poczytać, pooglądać, posłuchać...

Swoją pomocą zawsze służą panie, mgr Małgorzata Misterek i mgr Sylwia Łuców.

Biblioteka szkolna znajduje się na drugim piętrze szkoły. Jest to miejsce składające się z dwóch pomieszczeń, w których zgromadzono ponad 13 tys. woluminów. Znajdziemy tu literaturę piękną młodzieżową, poezję, kryminały, literaturę popularnonaukową z wielu dziedzin wiedzy. Dysponujemy także bogatymi zbiorami audiowizualnymi, tj. filmy kryminalne, komediowe, obyczajowe, edukacyjne.

W kąciku czytelniczym spokojnie poczytasz wybraną przez siebie książkę, a za pomocą komputera wyszukasz potrzebne ci informacje.

W bibliotece nie tylko czytamy, ale również tworzymy prace plastyczne, pomagamy rozwijać zdolności i zainteresowania.

Biblioteka przygotowuje i organizuje wystawy, akcje, konkursy i imprezy oraz aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Jeżeli masz jakieś pomysły, sugestie, czekamy na Twoje propozycje. Razem możemy to zrobić.

Zapraszamy do nas – miejsca, w którym każdy znajdzie tu coś dla siebie.