KRONIKI KLASOWE ROK SZKOLNY 2018/2019

Aby obejrzeć kronikę danej klasy prosimy kliknąć w obrazek lub link

Klasa I A wychowawca Anna Kukiełka

  link

Klasa I B wychowawca Robert Lewicki

link

Klasa II A wychowawca Katarzyna Olszak

link

Klasa II B wychowawca Angelika Nowak

link

Klasa II O wychowawca Angelika Nowak

link

Klasa III A wychowawca Katarzyna Olszak

link

Klasa III B wychowawca Tomasz Mróz

link

Klasa III C wychowawca Edyta Malicz-Lisowska

Klasa III D wychowawca Małgorzata Misterek

link

 

Konkurs krawiecki „Zaprojektuj swoją przyszłość” został ujęty przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych (nasz konkurs jest na pozycji 12.)

Regulamin międzyszkolnego konkursu krawieckiego 

POD PATRONATEM STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO 

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ   
                       

I.            INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.      Organizatorzy konkursu:

1)     Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,

ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg,

2)     Firma Feema, ul. Lipowa 1, Niekanin,

3)     Pracownia Ojej- Ramona Aleksiuk, Kołobrzeg.

2.      Patron konkursu: Starosta kołobrzeski.

3.      Cel konkursu: popularyzacja sztuki krawieckiej i promocja zawodu krawiec.

4.      Temat konkursu: wykonanie projektu krawieckiego pt. „Sukienka”.

5.      Termin zgłoszenia do udziału w konkursie i składania prac konkursowych: 

01.03.-15.04.2019 r.

6.      Organizator dopuszcza wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie (załączniki 1 i 2 do niniejszego regulaminu), a następnie dosłanie przez uczestnika projektu. W takim przypadku obie czynności muszą być dokonane w okresie wskazanym w pkt.4.

7.      Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.04.2019 r.

8.      Uroczystość wręczenia nagród 17.05.2019 r.

II.          SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO

1.      Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu krawieckiego pt. „Sukienka”.

2.      Projekt kreacji może być wykonany dowolną techniką plastyczną w formacie A3 (29,7cm x 42cm).

3.      Projekt musi prezentować przód i tył sukienki.

4.      Do projektu mogą być dodawane opisy.

5.      Projekt kreacji nie może zawierać logo, znaków i innych symboli wizualnych zastrzeżonych i kojarzonych ze znanymi markami lub znakami towarowymi.

6.      Projekty kreacji nie powinny zawierać elementów organicznych oraz substancji szybko psujących się (takie jak owoce, rośliny, etc.).

7.      Wszystkie projekty powinny odpowiadać celowi konkursu.

8.      Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię, nazwisko, oznaczenie klasy, nazwę szkoły Uczestnika.

9.      Prace konkursowe należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu lub drogą pocztową na adres szkoły w terminie określonym w części I. pkt 4. (01.03.-15.04.2019r.).

10.   Prace składane drogą pocztową powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwie zabezpieczonej przesyłki.

11.   W przypadku przesyłki, której uszkodzenia uniemożliwiają dokonanie oceny praca konkursowa nie zostanie zakwalifikowana do konkursu. Ocena ta dokonywana będzie przez Komisję Konkursową na etapie oceny kryteriów formalnych.

 III.        ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

1.    W konkursie Zaprojektuj swoją przyszłość mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej lub gimnazjum (klasa ósma/trzecia) i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2.    Kartę zgłoszenia z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik. 

3.    Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (adres organizatora) na druku zgłoszenia konkursowego. Należy złożyć wypełnione: kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu oraz oświadczenie uczestnika/rodziców-prawnych opiekunów - załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.    Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem (załącznik nr 2 pkt. 4) przekazuje prawa autorskie do swojego projektu/ projektu wykonanego przez dziecko-uczestnika konkursu i tym samym odstępuje od roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia za prawa autorskie do wykonanego projektu.

5.    Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

IV.         ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.      Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatorów.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.04.2019 r.

3.      Komisja konkursowa ocenia i rozpatruje zgłoszone prace na podstawie następujących kryteriów:

1)    kryteria formalne

a)  zgłoszenie do udziału w konkursie jest terminowe, kompletne- zgodnie z częścią I i III,

b)  projekt złożony jest w oryginale w jednym egzemplarzu, przygotowany zgodnie ze szczegółowym i opisem zadania – część II,

c)   projekt jest podpisany przez uczestnika,

d)  projekt kreacji odpowiada celowi konkursu,

2)    kryteria merytoryczne

a)            wyczucie trendów modowych,

b)           wyczucie proporcji,

c)            wszechstronność i pomysłowość wykorzystania dodatków krawieckich,

4.   Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i wiążący, nie przysługuje od niego odwołanie.

5.   Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo.

 

V.            NAGRODY

1.     Pierwsza nagroda.

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu „Zaprojektuj swoją przyszłość” jest uszycie przez organizatorów, zgodnie ze zwycięskim projektem, modelu sukienki, jego prezentacja podczas uroczystości wręczenia nagród oraz wdrożenie projektu do produkcji, a także sesja zdjęciowa dedykowana projektowi.

2.     Druga nagroda.

Kurs projektowania i szycia w Pracowni krawieckiej Ojej p. Ramony Aleksiuk.

3.     Trzecia nagroda.

Nagroda rzeczowa ufundowana przez Starostę kołobrzeskiego-Patrona konkursu.

4.      Każdy uczestnik otrzyma dyplom z podziękowaniami za udział w konkursie.

 

VI.         INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej prac konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac konkursowych poszczególnych uczestników oraz materiałów z uroczystości wręczenia nagród, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
4.    Dodatkowych informacji dotyczących konkursu Zaprojektuj swoją przyszłość udziela osoba nadzorująca konkurs z ramienia organizatora-dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu Dominka Pfeif, tel. 691 240 871.

Liczymy na kreatywność uczestników.Zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączniki do Regulaminu można pobrać tutaj                

 Regulamin międzyszkolnego konkursu

 
 

TRÓJBÓJ WYTRZYMAŁOŚCIOWO-SIŁOWY

I.             INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.    Organizatorem zawodów jest Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
2.    Zawody odbędą się w dniu 29 listopada 2018 r. godzina 11.00.
3.    Miejscem zawodów jest siłownia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
4.    W zawodach mogą brać udział jedynie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
5.    Zawody przewidują klasyfikację zespołową i indywidualną.
6.    Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch zawodników. Przy zgłoszeniu jednego zawodnika szkoła nie jest klasyfikowana zespołowo, jedynie zgłoszony zawodnik w klasyfikacji indywidualnej.
7.    Trójbój wytrzymałościowo – siłowy składa się z trzech konkurencji:
         - wyciskanie sztangi 25 kg leżąc przez czas 90 sekund – oceniamy ilość powtórzeń (ilustracja 1.);
         - wznos talerza 15 kg przodem w górę - oceniamy czas utrzymania wznosu talerza (ilustracja 2.);
        -  podciąganie na drążku nachwytem - oceniamy ilość powtórzeń (ilustracja 3.).
       Kolejność danych konkurencji nie może być zmieniana.
8.    Każdy z niepełnoletnich uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach sportowych musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców albo opiekunów prawnych -załącznik nr 1 do regulaminu.
Pełnoletni uczeń wypełnia i podpisuje oświadczenie – załącznik nr 2 do regulaminu. Zgodę rodziców/prawnych opiekunów/ oświadczenie należy złożyć organizatorom razem z kartą zgłoszenia i wymaganym załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych. Jest to warunek dopuszczenia do trójboju. Przed zawodami losuje się kolejność startu w zawodach.
9.    Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (adres organizatora) na karcie zgłoszenia - załącznik nr 3 do regulaminu. Dodatkowo należy złożyć wypełnione:

Uczestnik niepełnoletni:
1)    zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach – załącznik nr 1 do regulaminu,
2)    oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do regulaminu.

Uczestnik pełnoletni:
1)    oświadczenie dotyczące udziału w zawodach - załącznik nr 2 do regulaminu,
2)    oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do regulaminu.
10.    Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi karty zgłoszenia z właściwymi załącznikami jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
11.    Drużyna składa się z kierownika i dwóch uczniów.
12.    Kierownik sprawuje opiekę nad swoją drużyną.
13.    Przed zawodami uczestnicy zostają zapoznani ze szczegółami wykonywania konkurencji.  
14.    W terminie do dnia 20.11.2018 r. poszczególne szkoły potwierdzają zamiar uczestnictwa w trójboju wytrzymałościowo – siłowym w sekretariacie szkoły organizatora (tel. 94 35 239 36) lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
15.    O złym samopoczuciu zawodnika(-ów) informuje Organizatora kierownik drużyny.
16.    Sędziowie zawodów: p. Grzegorz Gawrysiak („Kuźnia” Kołobrzeg) i p. Dawid Rudowicz (Pepsport.pl)
17.    Decyzje sędziów są ostateczne.

II.             INFORMACJE DODATKOWE

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej materiałów konkursowych, oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej materiałów konkursowych.
3.    Przekazanie organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
5.    Dodatkowych informacji dotyczących konkursu „Trójbój wytrzymałościowo-siłowy” udziela osoba nadzorująca konkurs z ramienia organizatora, tel. 660 509 162.

III.             ILUSTRACJE DO KONKURENCJI WSKAZANYCH W PKT. I PPKT. 7 REGULAMINU KONKURSU:

  1.    WYCISKANIE SZTANGI 25KG LEŻĄC W CIĄGU 90 S.

 

 2.    WZNOS TALERZA PRZODEM W GÓRĘ

 

 3.    PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU NACHWYTEM

 

Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

NASZA BIBLIOTEKA TO MIEJSCE, W KTÓRYM MIŁO I PRZYJEMNIE SPĘDZISZ CZAS...

Chcesz sprawdzić czy daną lekturę lub inną interesującą Cię książkę znajdziesz w naszej szkolnej bibliotece?

Zapewni Ci to moduł umożliwiający wyszukanie danej pozycji książkowej.

Serdecznie zapraszamy do katalogu online naszej biblioteki. Kliknij tutaj lub w poniższy obrazek

Tutaj możesz też spokojnie porozmawiać, odpocząć, zrelaksować się, przygotować się do zajęć, poczytać, pooglądać, posłuchać...

Swoją pomocą zawsze służą panie, mgr Małgorzata Misterek i mgr Sylwia Łuców.

Biblioteka szkolna znajduje się na drugim piętrze szkoły. Jest to miejsce składające się z dwóch pomieszczeń, w których zgromadzono ponad 13 tys. woluminów. Znajdziemy tu literaturę piękną młodzieżową, poezję, kryminały, literaturę popularnonaukową z wielu dziedzin wiedzy. Dysponujemy także bogatymi zbiorami audiowizualnymi, tj. filmy kryminalne, komediowe, obyczajowe, edukacyjne.

W kąciku czytelniczym spokojnie poczytasz wybraną przez siebie książkę, a za pomocą komputera wyszukasz potrzebne ci informacje.

W bibliotece nie tylko czytamy, ale również tworzymy prace plastyczne, pomagamy rozwijać zdolności i zainteresowania.

Biblioteka przygotowuje i organizuje wystawy, akcje, konkursy i imprezy oraz aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Jeżeli masz jakieś pomysły, sugestie, czekamy na Twoje propozycje. Razem możemy to zrobić.

Zapraszamy do nas – miejsca, w którym każdy znajdzie tu coś dla siebie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:

administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, tel. 94 35 239 36.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: iod[at]zs2kolobrzeg.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkole szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjny i zatrudnienia.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi szkołę przepisami prawa.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.