Konkurs krawiecki „Zaprojektuj swoją przyszłość” został ujęty przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych (nasz konkurs jest na pozycji 12.)

Regulamin międzyszkolnego konkursu krawieckiego 

POD PATRONATEM STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO 

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ   
                       

I.            INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.      Organizatorzy konkursu:

1)     Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,

ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg,

2)     Firma Feema, ul. Lipowa 1, Niekanin,

3)     Pracownia Ojej- Ramona Aleksiuk, Kołobrzeg.

2.      Patron konkursu: Starosta kołobrzeski.

3.      Cel konkursu: popularyzacja sztuki krawieckiej i promocja zawodu krawiec.

4.      Temat konkursu: wykonanie projektu krawieckiego pt. „Sukienka”.

5.      Termin zgłoszenia do udziału w konkursie i składania prac konkursowych: 

01.03.-15.04.2019 r.

6.      Organizator dopuszcza wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie (załączniki 1 i 2 do niniejszego regulaminu), a następnie dosłanie przez uczestnika projektu. W takim przypadku obie czynności muszą być dokonane w okresie wskazanym w pkt.4.

7.      Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.04.2019 r.

8.      Uroczystość wręczenia nagród 17.05.2019 r.

II.          SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO

1.      Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu krawieckiego pt. „Sukienka”.

2.      Projekt kreacji może być wykonany dowolną techniką plastyczną w formacie A3 (29,7cm x 42cm).

3.      Projekt musi prezentować przód i tył sukienki.

4.      Do projektu mogą być dodawane opisy.

5.      Projekt kreacji nie może zawierać logo, znaków i innych symboli wizualnych zastrzeżonych i kojarzonych ze znanymi markami lub znakami towarowymi.

6.      Projekty kreacji nie powinny zawierać elementów organicznych oraz substancji szybko psujących się (takie jak owoce, rośliny, etc.).

7.      Wszystkie projekty powinny odpowiadać celowi konkursu.

8.      Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię, nazwisko, oznaczenie klasy, nazwę szkoły Uczestnika.

9.      Prace konkursowe należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu lub drogą pocztową na adres szkoły w terminie określonym w części I. pkt 4. (01.03.-15.04.2019r.).

10.   Prace składane drogą pocztową powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwie zabezpieczonej przesyłki.

11.   W przypadku przesyłki, której uszkodzenia uniemożliwiają dokonanie oceny praca konkursowa nie zostanie zakwalifikowana do konkursu. Ocena ta dokonywana będzie przez Komisję Konkursową na etapie oceny kryteriów formalnych.

 III.        ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

1.    W konkursie Zaprojektuj swoją przyszłość mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej lub gimnazjum (klasa ósma/trzecia) i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2.    Kartę zgłoszenia z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik. 

3.    Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (adres organizatora) na druku zgłoszenia konkursowego. Należy złożyć wypełnione: kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu oraz oświadczenie uczestnika/rodziców-prawnych opiekunów - załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.    Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem (załącznik nr 2 pkt. 4) przekazuje prawa autorskie do swojego projektu/ projektu wykonanego przez dziecko-uczestnika konkursu i tym samym odstępuje od roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia za prawa autorskie do wykonanego projektu.

5.    Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

IV.         ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.      Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatorów.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.04.2019 r.

3.      Komisja konkursowa ocenia i rozpatruje zgłoszone prace na podstawie następujących kryteriów:

1)    kryteria formalne

a)  zgłoszenie do udziału w konkursie jest terminowe, kompletne- zgodnie z częścią I i III,

b)  projekt złożony jest w oryginale w jednym egzemplarzu, przygotowany zgodnie ze szczegółowym i opisem zadania – część II,

c)   projekt jest podpisany przez uczestnika,

d)  projekt kreacji odpowiada celowi konkursu,

2)    kryteria merytoryczne

a)            wyczucie trendów modowych,

b)           wyczucie proporcji,

c)            wszechstronność i pomysłowość wykorzystania dodatków krawieckich,

4.   Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i wiążący, nie przysługuje od niego odwołanie.

5.   Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo.

 

V.            NAGRODY

1.     Pierwsza nagroda.

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu „Zaprojektuj swoją przyszłość” jest uszycie przez organizatorów, zgodnie ze zwycięskim projektem, modelu sukienki, jego prezentacja podczas uroczystości wręczenia nagród oraz wdrożenie projektu do produkcji, a także sesja zdjęciowa dedykowana projektowi.

2.     Druga nagroda.

Kurs projektowania i szycia w Pracowni krawieckiej Ojej p. Ramony Aleksiuk.

3.     Trzecia nagroda.

Nagroda rzeczowa ufundowana przez Starostę kołobrzeskiego-Patrona konkursu.

4.      Każdy uczestnik otrzyma dyplom z podziękowaniami za udział w konkursie.

 

VI.         INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej prac konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac konkursowych poszczególnych uczestników oraz materiałów z uroczystości wręczenia nagród, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
4.    Dodatkowych informacji dotyczących konkursu Zaprojektuj swoją przyszłość udziela osoba nadzorująca konkurs z ramienia organizatora-dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu Dominka Pfeif, tel. 691 240 871.

Liczymy na kreatywność uczestników.Zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączniki do Regulaminu można pobrać tutaj