Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-03-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • Strona zawiera drobne błędy kodu, które nie mają wpływu na korzystanie ze strony- na nawigację i poruszanie się po stronie.
 • Strona może zawierać dokumenty pakietów biurowych LibreOffice i Microsoft Office i pliki PDF które mogą nie być w pełni dostępne. Pliki można odczytać za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, w które wyposażone są przeglądarki internetowe (np. Czytaj tekst).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator d/s dostępności: Bartosz Stańczyk.
 • E-mail: b_stanczyk@zs2kolobrzeg.com
 • Telefon: 943523936 w. 14.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
 • Adres: ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg
 • e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl
 • Telefon: 943523936

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Lokalizacje
-budynek przy ul. Piastowskiej 5 (siedziba Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,
-budynek przy ul. Piastowskiej 9.

Budynek Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu ul. Piastowska 5

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Piastowskiej oraz od ul. Waryńskiego (przejście w świetle budynku nr 8-8A od podwórka).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed wejściami do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Schody prowadzące na wyższe kondygnacje nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową –brak windy, platform przyschodowych, podnośników platformowych umożliwiających poruszanie się osobom na wózkach.

Toalety znajdują się na poziomie sali gimnastycznej (przy wejściu od ul. Waryńskiego, poziom ziemi). Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Z poziomu, na którym znajduje się sekretariat-biuro podawcze, do toalety prowadzą szerokie schody w dół.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych (oprócz oznaczeń taśmą ostrzegawczą schodów w wejściu oraz schodach wewnątrz budynku, na krańcowych stopniach ciągów schodów) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście od ul. Piastowskiej

Do wejścia do budynku prowadzą schody kamienne. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, nieautomatyczne.
Do wejścia na parter (w przedsionku) prowadzą dwa ciągi kilkustopniowych schodów. Krawędzie krańcowe ciągów schodów wewnątrz budynku oznaczone są kontrastową taśmą.
Na wprost wejścia, w przedsionku, znajduje się tablica informacyjna o kontrastowej kolorystyce.
Sekretariat (biuro podawcze) znajduje się na parterze, na wprost wejścia na parter. Lada w sekretariacie nie jest obniżona.
W budynku szkoły znajdują się, oprócz sal lekcyjnych usytuowanych na parterze oraz piętrach I-III, gabinet dyrektora (I piętro), gabinety wicedyrektorów, gabinet pedagogów i kierownika gospodarczego (półpiętro) i kadr (I piętro).

Wejście od ul. Waryńskiego

Wejście do budynku z poziomu ziemi. Drzwi jednoskrzydłowe 80 cm.
Do wejścia na parter (sekretariat-biuro podawcze) prowadzi ciąg schodów w górę.

Budynek Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu ul. Piastowska 9

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Piastowskiej oraz od strony dziedzińca- przejście na dziedziniec drogą osiedlową usytuowaną przy budynku mieszkalnym przy Pl. 18 Marca (po lewej stronie budynku szkoły).

Przed wejściami do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak tablicy informacyjnej.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych (oprócz oznaczeń taśmą ostrzegawczą schodów w wejściu oraz schodach wewnątrz budynku, na krańcowych stopniach ciągów schodów) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. Schody prowadzące na wyższe kondygnacje nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową – w budynku brak windy, platform przyschodowych, podnośników platformowych umożliwiających poruszanie się osobom na wózkach.

Wejście od ulicy Piastowskiej

Do wejścia do budynku prowadzą drzwi wejściowe, nieautomatyczne. W progu wejścia do wnętrza budynku znajduje się 1 stopień w dół, oznaczony kontrastową taśmą ostrzegawczą.

W budynku znajdują się: gabinet księgowości (I piętro), sale lekcyjne (II piętro), gabinet kierownika szkolenia praktycznego (II piętro), profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (II piętro), gabinet psychologa (III piętro).

Toaleta znajduje się na II piętrze. Nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wejście od dziedzińca – do pracowni gastronomicznej

Do wejścia do budynku prowadzą drzwi wejściowe, nieautomatyczne. Wejście z poziomu ziemi.

W budynku znajduje się szkolna pracownia gastronomiczna.

Brak ogólnodostępnej toalety.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

1.kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w szkole.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane pomocą tłumacza, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem-z wyłączeniem sytuacji nagłych- w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5 (poziom parteru, gabinet nr 6).

Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z nami poprzez przesłanie:

 • wiadomości e-mail pod adres: zs2@kolobrzeg.powiat.pl,
 • faksu pod nr 94 35 239 36 w. 21 lub w. 14

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w szkole, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji (pomoc osoby przybranej).


Skip to content