RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, tel. 94 35 239 36.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: iod[at]zs2kolobrzeg.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkole szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjny i zatrudnienia.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi szkołę przepisami prawa.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

-żądania dostępu do swoich danych osobowych,
-żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane jako „RODO”), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Adres Administratora: Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg.
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy.
Adres e-mail: iod[at]zs2kolobrzeg.pl

JAK POSTĘPUJEMY Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI
Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.
Zbieramy dane osobowe w celu przyjęcia uczniów do szkół naszego Zespołu, zatrudnienia pracowników, obsługi turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/uczniów/mienia, prowadzenia rachunkowości, realizacji zamówień publicznych i innych wymaganych przepisami prawa.

Na podstawie wyrażonej zgody, zbieramy dany służące dokumentowaniu działań szkoły.
Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.
Realizujemy przysługujące uprawnienia żądania prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
Wyżej wskazane uprawnienia prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.
Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Chronimy dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Wdrożyliśmy i stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono procedury mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.
Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego odrębne upoważnienie nadane przez Administratora Danych.
Systemy informatyczne umożliwiają odnotowanie każdej operacji wykonywanej na danych osobowych.
Stosowane są metody polegające na szyfrowaniu danych, ich pseudonimizacji, jak i pełnej anonimizacji danych osobowych.

SKĄD POZYSKUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą- czyli Pani/Pana.
Dane osobowe mogą być też otrzymywane od organów krajowych instytucji.
Podanie danych osobowych jest:
-obowiązkowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub jest niezbędne do wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację celu, w jakim dane zostały zebrane,
-dobrowolne, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU?

Celem przetwarzania przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu Pani/Pana danych osobowych jest realizacja poszczególnych czynności w ramach procesów przetwarzania danych, które wynikają z zadań statutowych Zespołu, przede wszystkim procesu edukacyjnego (przyjęcie kandydata do szkoły i realizowanie przez niego obowiązku nauki i procesu zatrudnienia (przyjęcie kandydata do pracy), dokumentowania działań edukacyjnych promujących szkołę.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Rozporządzenie Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)(dalej: RODO),
art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych,
art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
art. 6 ust. 1 lit. d – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Dane szczególnych kategorii:
art. 9 ust. 2 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych,
art. 9 ust. 2 lit. b – niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony.

Podstawowe przepisy prawa krajowego
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
ustawa z dnia 27 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
ustawa z dnia 26 lipiec 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Akty wykonawcze do ww. ustaw, akty prawa lokalnego, Statuty szkół oraz regulaminów funkcjonujące w szkole.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO: „dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami”.

CZAS PRZECHOWANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława II Krzywoustego w Kołobrzegu będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z obowiązującej w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu Instrukcji Kancelaryjnej-Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, stosowanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE/ODBIORCY DANYCH?
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
-organom i instytucjom uprawnionym do przetwarzania na podstawie przepisów prawa krajowego,
-usługodawcom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia danych osobowych, zobowiązanych w ramach umowy do przestrzegania wsze.

CZY PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu w ramach realizacji procesów przetwarzania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani instytucji międzynarodowych.

PANI/PANA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. BOLESŁAWA II KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU?

W celu zapewnienia Pani/Panu kontroli nad swoimi danymi RODO stanowi szereg praw, z których może Pani/Pan skorzystać:
-prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
-prawo sprostowania,
-prawo usunięcia,
-prawo ograniczenia przetwarzania
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraziła przysługuje Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter, kontekst i cel przetwarzania Pani/Pana danych, nie każde żądanie Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu jest w stanie spełnić. W tym celu może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

CZY PRZETWARZAMY DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY, W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Skip to content