Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce

Projekt „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”

Numer i nazwa Osi priorytetowej R.Z.P.P 08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Nr projektu: RPZP. 08.06.00 -32-K027/19
Typ projektu – Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół.
Projekt przewiduje doskonalenie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK) jako umiejętności kluczowe i uniwersalne szczególnie poszukiwane na rynku pracy.

Data rozpoczęcia realizacji projektu 01.09.2020
Data zakończenia realizacji projektu 30.09.2022.

Całkowita wartość projektu: 2 521 050,70 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 2 246 250,70 zł.

W projekcie przewidziano następujące działania;
• staże zawodowe dla wszystkich uczniów w wymiarze 150 godzin,
• specjalistyczne kursy i szkolenia dla uczniów,
• doradztwo zawodowe wymiarze 4 godzin dla uczniów w trakcie trwania projektu,
• podniesienie kalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe,
• doposażenie i wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Za odbycie stażu uczeń otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2.400,00. Dla 10 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, będzie przyznawane stypendium /Zasady przyznawania określone w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej /.

Wszystkie kursy i szkolenia będą certyfikowane a prowadzić je będą znane i cenione firmy na rynku pracy.
Na doposażenie pracowni komputerowej i zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni dla mechaników pojazdów samochodowych przeznaczono 299,900 zł. Jest to sprzęt najwyższej jakości na rynku. Pozwoli to nauczycielom zwiększyć efektywność swoich zajęć w zakresie nauki zawodu oraz przyczyni się do poznania technologicznie nowoczesnego sprzętu.

Dla uczniów przygotowano atrakcyjne szkolenia:
• przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia;
• język branżowy.

Dla nauczycieli;
• Studia podyplomowe – fryzjerstwo – „Fryzjerstwo i stylizacje z elementami trychologii”.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się zakładce rekrutacja.

Skip to content