Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu uchwałą nr XXXI/439/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjął do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.

Program zmierza nie tylko do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie ale również do ograniczania skali i skutków tego zjawiska poprzez budowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób potrzebujących pomocy, zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią niżej zamieszczonego Programu – znajdziecie Państwo w nim między innymi informację o lokalnych podmiotach zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie zapraszamy do kontaktu z:

  • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu pod numerem telefonu 943552390 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30) lub za pośrednictwem poczty e-mail – zespol.interdyscyplinarny@mops.kolobrzeg.pl

A także za pośrednictwem:

  • psycholog szkolną Aliną Kornak pod numerem telefonu 690183729 lub za pośrednictwem poczty e-mail – alina_kornak@zs2kolobrzeg.com
  • pedagog szkolną Agnieszką Maciejewską pod numerem telefonu 504471080 lub za pośrednictwem poczty e-mail agnieszka_maciejewska@zs2kolobrzeg.com


Skip to content