Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przypominamy uczniom-absolwentom szkoły, że w przypadku przystępowania do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są zobowiązani do uiszczenia opłaty za poprawkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2019 r., zgodnie z przepisami:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481),
 • rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707),
 • rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
  odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy m.in. uczniów będących młodocianymi pracownikami – opłata jest wymagana za każde przystąpienie do egzaminu.

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi od 01.05.2022 r. – 232,32 zł.
z czego:

 • za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 77,44 zł.,
 • za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 154,88 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu
NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko zdającego,
 • nazwę kwalifikacji,
 • termin egzaminu,
  np. Joanna Kowalska, A.18, sesja styczeń-luty 2022.

Dowód wniesienia opłaty należy złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego – najlepiej do dnia 30 listopada 2022 r.

Dowód opłaty w formie skanu można przesłać do OKE:
pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl
lub
w formie kserokopii/wydruku pocztą tradycyjną na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

Jednocześnie przypominamy i informujemy, że uczniowie – absolwenci, którzy zajęcia praktyczne odbywali w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu (Hotel Centrum), nie uiszczają opłaty, gdyż nie posiadali statusu młodocianego pracownika.

Źródło zamieszczonych powyżej informacji: internetowa strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

Skip to content