Rekrutacja do szkół Zespołu na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do szkół Zespołu na rok szkolny 2024/2025

Rekrutację do szkoły przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, zgodnie z Procedurami postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia, Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór do szkoły, zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim.

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzimy nabór do niżej wskazanych szkół Zespołu:

 1. Branżowej Szkoły I stopnia.
 2. Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia
 3. Branżowej Szkoły II stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły I stopnia o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316 ze zmianami).
Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia.
Proponujemy naukę w oddziałach wielozawodowych.

W przypadku dużej liczby kandydatów, którzy zadeklarują naukę zawodów takich jak: fryzjer kucharz, mechanik pojazdów samochodowych dyrektor szkoły może podjąć decyzję o utworzeniu oddziału lub oddziałów sprofilowanych lub częściowo sprofilowanych dla ww. zawodów, w oparciu o kryteria określone w regulaminie rekrutacji.

Ostateczna decyzja o sprofilowaniu oddziału lub częściowym sprofilowaniu zostanie podjęta po zakończeniu całego procesu rekrutacji, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Najczęściej wybierane przez kandydatów zawody:

ZAWÓDLICZBA KWALIFIKACJIOZNACZENIE KWALIFIKACJINAZWA KWALIFIKACJI
blacharz samochodowy1MOT.01.Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.
cieśla1BUD.02Wykonywanie robót ciesielskich
cukiernik1SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych.
elektromechanik1ELE.01.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.
elektromechanik pojazdów samochodowych1MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych
systemów pojazdów samochodowych.
elektryk 1ELE.02.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
fotograf1AUD.02.Rejestracja, obróbka obrazu i publikacja.
fryzjer1FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.
kelner1HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich.
krawiec1MOD.03.Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
kucharz 1HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań.
lakiernik samochodowy 1MOT.03.Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.
mechanik pojazdów samochodowych 1MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
mechanik-monter maszyn i urządzeń1MEC.03.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
monter kadłubów jednostek pływających1TWO.03.Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.
monter sieci i instalacji sanitarnych1BUD.09.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
murarz-tynkarz1BUD.12.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
ogrodnik1OGR.02.Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
operator obrabiarek skrawających1MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających.
operator urządzeń przemysłu chemicznego1CHM.02.Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
piekarz 1SPC.03.Produkcja wyrobów piekarskich.
pracownik obsługi hotelowej1HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
przetwórca mięsa1SPC.04.Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.
przetwórca ryb1SPC.05.Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.
sprzedawca1HAN.01.Prowadzenie sprzedaży.
stolarz1DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów stolarskich.
ślusarz1MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Tabela przedstawia listę najczęściej wybieranych przez kandydatów do naszej szkoły branżowej zawodów wraz liczbą kwalifikacji, ich oznaczeniem i nazwą

oraz innych zawodach, zgodnie z  listą zawodów wymienionych w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest podpisana przez kandydata/rodzica/prawnego opiekuna z pracodawcą umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w wybranym zawodzie oraz zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie.

Umowę należy dostarczyć po przyjęciu kandydata do szkoły. Na dzień złożenia wniosku w szkole wymagane jest przedłożenie zobowiązania pracodawcy do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne.

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia prowadzona jest poprzez system elektronicznego naboru, który uruchomiony zostanie w maju 2024 roku.

Adres strony internetowej dedykowanej dla naboru elektronicznego to: https://kolobrzeg.edu.com.pl/

Odesłanie do strony naboru
Kliknij obrazek. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Umowę należy dostarczyć po przyjęciu kandydata do szkoły. Na dzień złożenia wniosku w szkole wymagane jest przedłożenie zobowiązania pracodawcy do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne.

Kandydat odpowiednio w wyżej wymienionej aplikacji:
1) określa swoje preferencje wyboru szkoły,
2) wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, drukuje i podpisuje go własnoręcznie oraz podpis składają rodzice/prawni opiekunowie kandydata,
3) pobiera dodatkowe druki z sekretariatu szkoły potrzebne przy składaniu dokumentów: zobowiązanie dla pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu, skierowanie do lekarza medycyny pracy,
4) wypełnione formularze kandydat składa w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty dla ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:
a) wniosek (wygenerowany w systemie naboru elektronicznego),
b) świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanego zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły),
e) wypełniony przez przyszłego pracodawcę druk zobowiązania do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne (dla kandydatów do szkoły branżowej).

Dodatkowe wymagane dokumenty dla kandydatów przyjętych do szkoły:
deklaracja wyboru nauki języka obcego; kandydat/rodzice kandydata podejmują decyzję o wyborze nauki jednego języka obcego, który jest kontynuacją języka obcego ze szkoły podstawowej. Kandydat/rodzice kandydata wypełniają deklarację, podając nazwę wybranego języka obcego spośród angielskiego i niemieckiego; o ostatecznym przydziale do nauki danego języka, a także do właściwej grupy, zdecydują możliwości organizacyjne szkoły i ograniczenia dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych grupach.


TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.


BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia (dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316 ze zmianami).
Nauka w branżowej szkole specjalnej I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Najpopularniejsze zawody to: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy gastronomii.

Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną stopnia lekkiego na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego wydanego przez organ prowadzący właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.
W znalezieniu miejsc odbywania zajęć praktycznych kandydatom do branżowej szkoły specjalnej I stopnia pomaga szkoła. Zajęcia praktyczne w zawodach takich jak kucharz czy cukiernik uczeń może odbywać np. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu.

Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia mogą korzystać z czynnej codziennie świetlicy szkolnej.
Zajęcia uczniów odbywają się w budynku Zespołu, uczniowie tym samym, korzystają z całej oferty zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) organizowanych przez Zespół. Korzystają również z bazy dydaktycznej Zespołu.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do klasy pierwszej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbywa się w sposób tradycyjny- poprzez złożenie w szkole wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
a) wniosek

b) skierowanie do kształcenia specjalnego (wydane przez organ prowadzący szkołę – Starostę Kołobrzeskiego),
c) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
e) zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,
g) zobowiązanie do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne,
h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły).

O utworzeniu oddziału Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia decyduje organ prowadzący w oparciu o dane dotyczące liczby kandydatów.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Umowę należy dostarczyć po przyjęciu kandydata do szkoły. Na dzień złożenia wniosku w szkole wymagane jest przedłożenie zobowiązania pracodawcy do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Od 10 maja 2024 r. składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

O utworzeniu oddziału Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia decyduje organ prowadzący w oparciu o dane dotyczące liczby kandydatów.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Rekrutacja do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbywa się w sposób tradycyjny – poprzez złożenie w szkole wymaganych dokumentów.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025:

ZAWÓDNR KWALIFIKACJINAZWA KWALIFIKACJIPOSIADANE KWALIFIKACJE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
343404
technik żywienia
i usług gastronomicznych
HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznychUkończona jedna z kwalifikacji:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
Tabela kierunku kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, numer kwalifikacji, nazwa kwalifikacji/posiadane kwalifikacje oraz punktowane przedmioty

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Kandydat do branżowej szkoły II stopnia może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół  w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 2.  Kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu  dokumentów.
 3.  Uczniowie są przyjmowani do oddziału Branżowej Szkoły II stopnia w kolejności zgodnej
  z sumą uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc w szkole.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w tabeli, podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt;

b) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

a) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata;

niepełnosprawność kandydata;

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

b) w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność dziecka kandydata,

niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wyżej wskazane kryteria mają jednakową wartość.

6. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II stopnia.

7. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły II stopnia. Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II stopnia.

8. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II stopnia.

9. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2025 r.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem – załącznik nr 2 do regulaminu,
 2. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
 3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI


INFORMACJE DODATKOWE

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata do Branżowej Szkoły II stopnia złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Skip to content