Rekrutacja do szkół Zespołu na rok 2023/2024

Rekrutacja do szkół Zespołu na rok 2023/2024

Rekrutację do szkoły przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, zgodnie z Procedurami postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia, Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór do szkoły, zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 w województwie zachodniopomorskim.

Na rok szkolny 2023/2024 prowadzimy nabór do niżej wskazanych szkół Zespołu:

  1. Branżowej Szkoły I stopnia.
  2. Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły I stopnia o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316 ze zmianami).
Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia.
Proponujemy naukę w oddziałach sprofilowanych dla zawodów: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych: oraz oddziałach wielozawodowych:

Najczęściej wybierane przez kandydatów zawody:

ZAWÓDLICZBA KWALIFIKACJIOZNACZENIE KWALIFIKACJINAZWA KWALIFIKACJI
blacharz samochodowy1MOT.01.Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.
cieśla1BUD.02Wykonywanie robót ciesielskich
cukiernik1SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych.
elektromechanik1ELE.01.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.
elektromechanik pojazdów samochodowych1MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych
systemów pojazdów samochodowych.
elektryk 1ELE.02.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
fotograf1AUD.02.Rejestracja, obróbka obrazu i publikacja.
fryzjer1FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.
kelner1HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich.
krawiec1MOD.03.Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
kucharz 1HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań.
lakiernik samochodowy 11MOT.03.Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.
mechanik pojazdów samochodowych 1MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
mechanik-monter maszyn i urządzeń1MEC.03.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
monter kadłubów jednostek pływających1TWO.03.Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.
monter sieci i instalacji sanitarnych1BUD.09.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
murarz-tynkarz1BUD.12.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
ogrodnik1OGR.02.Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
operator obrabiarek skrawających1MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających.
operator urządzeń przemysłu chemicznego1CHM.02.Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
piekarz 1SPC.03.Produkcja wyrobów piekarskich.
pracownik obsługi hotelowej1HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
przetwórca mięsa1SPC.04.Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.
przetwórca ryb1SPC.05.Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.
sprzedawca1HAN.01.Prowadzenie sprzedaży.
stolarz1DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów stolarskich.
ślusarz1MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
zegarmistrz1MEP.04.Naprawa zegarów i zegarków.
Tabela przedstawia listę najczęściej wybieranych przez kandydatów do naszej szkoły branżowej zawodów wraz liczbą kwalifikacji, ich oznaczeniem i nazwą

oraz innych zawodach, zgodnie z  listą zawodów wymienionych w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest podpisana przez kandydata/rodzica/prawnego opiekuna z pracodawcą umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w wybranym zawodzie oraz zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie.

Umowę należy dostarczyć po przyjęciu kandydata do szkoły. Na dzień złożenia wniosku w szkole wymagane jest przedłożenie zobowiązania pracodawcy do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia prowadzona jest poprzez system elektronicznego naboru, który uruchomiony zostanie w maju 2023 roku.

Adres strony internetowej dedykowanej dla naboru elektronicznego to: https://kolobrzeg.edu.com.pl/

Odesłanie do strony naboru
Kliknij obrazek. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Umowę należy dostarczyć po przyjęciu kandydata do szkoły. Na dzień złożenia wniosku w szkole wymagane jest przedłożenie zobowiązania pracodawcy do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne.

Kandydat odpowiednio w wyżej wymienionej aplikacji:
1) określa swoje preferencje wyboru szkoły,
2) wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, drukuje i podpisuje go własnoręcznie oraz podpis składają rodzice/prawni opiekunowie kandydata,
3) pobiera dodatkowe druki z sekretariatu szkoły potrzebne przy składaniu dokumentów: zobowiązanie dla pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu, skierowanie do lekarza medycyny pracy,
4) wypełnione formularze kandydat składa w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty dla ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:
a) wniosek,
b) świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanego zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły),
e) wypełniony przez przyszłego pracodawcę druk zobowiązania do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne (dla kandydatów do szkoły branżowej).

Dodatkowe wymagane dokumenty dla kandydatów przyjętych do szkoły:
a) deklaracja wyboru nauki języka obcego; kandydat/rodzice kandydata podejmują decyzję o wyborze nauki jednego języka obcego, który jest kontynuacją języka obcego ze szkoły podstawowej. Kandydat/rodzice kandydata wypełniają deklarację, podając nazwę wybranego języka obcego spośród angielskiego i niemieckiego; o ostatecznym przydziale do nauki danego języka, a także do właściwej grupy, zdecydują możliwości organizacyjne szkoły i ograniczenia dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych grupach.

Do klasy pierwszej sprofilowanej kandydaci przyjmowani są według kolejności składania wniosków oraz złożenia dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki – zgodnie z terminami – aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.


BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia (dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316 ze zmianami).
Nauka w branżowej szkole specjalnej I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Najpopularniejsze zawody to: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną stopnia lekkiego na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego wydanego przez organ prowadzący właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.
W znalezieniu miejsc odbywania zajęć praktycznych kandydatom do branżowej szkoły specjalnej I stopnia pomaga szkoła. Zajęcia praktyczne w zawodach takich jak kucharz czy cukiernik uczeń może odbywać np. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu.

Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia mogą korzystać z czynnej codziennie świetlicy szkolnej.
Zajęcia uczniów odbywają się w budynku Zespołu, uczniowie tym samym, korzystają z całej oferty zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) organizowanych przez Zespół. Korzystają również z bazy dydaktycznej Zespołu.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do klasy pierwszej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbywa się w sposób tradycyjny- poprzez złożenie w szkole wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
a) wniosek

b) skierowanie do kształcenia specjalnego (wydane przez organ prowadzący szkołę – Starostę Kołobrzeskiego),
c) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
e) zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,
f) dwie fotografie (format legitymacyjny 30×42 mm),
g) zobowiązanie do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne,
h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły).

O utworzeniu oddziału Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia decyduje organ prowadzący w oparciu o dane dotyczące liczby kandydatów.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Umowę należy dostarczyć po przyjęciu kandydata do szkoły. Na dzień złożenia wniosku w szkole wymagane jest przedłożenie zobowiązania pracodawcy do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne.

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.


Skip to content