Nasi reprezentanci w Młodzieżowej Radzie Miasta

Nasi reprezentanci w Młodzieżowej Radzie Miasta

W okręgu wyborczym w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg.

Reprezentantami naszej szkolnej społeczności w Miejskiej Radzie będą Maciej Markowski i Michalina Łuczak.

Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg ma charakter konsultacyjny i tworzą ją przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miasta Kołobrzeg.

Celem działania Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg, zgodnie z jej Statutem, jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.:
1) rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;
2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
3) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
4) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży;
5) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych;
6) organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
7) integrację i współpracę środowisk młodzieżowych;
8) reprezentowanie młodzieży na uroczystościach związanych z obchodami świąt narodowych;
9) wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży;
10) promocję kultury, zwłaszcza tej tworzonej przez młodzież i do niej adresowanej;
11) obronę praw godności ucznia.

Uczennice z urną wyborczą
Skip to content