INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poniżej przedstawiamy informacje dla uczniów klas trzecich branżowych szkół I stopnia (młodocianych pracowników zatrudnionych przez rzemieślników) dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminów czeladniczych przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

Termin składania do Cechu Rzemiosł w Kołobrzegu dokumentów związanych z przystąpieniem do egzaminów – wniosków wraz z wymaganymi załącznikami: do 26 lutego 2024 r.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek i z pieczątką szkoły,
– zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (z pieczęcią zrzeszenia w cechu),
– kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,
– dowód wpłaty za egzamin (wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe izby).

Wysokość opłaty na 2024 rok – egzamin czeladniczy – 969,46 zł.

Dane adresowe:

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Kowalska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842-60-04 fax. 59 842-64-09
NIP: 839-000-78-75
REGON: 000447652
Bank: Pekao S.A. o/Słupsk
Numer rachunku: 06 1240 3770 1111 0000 4068 0545
UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.
WSZYSTKIE WNIOSKI MUSZĄ BYĆ ZAREJESTROWANE PRZEZ CECHY W SYSTEMIE MERLIN


Termin przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych: od 01 kwietnia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

Uczeń otrzymuje skierowanie na egzamin na adres domowy co najmniej dwa tygodnie przed datą egzaminu.
Po egzaminie uczeń otrzymuje zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu, które musi dostarczyć do sekretariatu szkoły. Jeżeli uczeń nie przedstawi zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminów – nie kończy szkoły, nie uzyskuje promocji i powtarza trzecią klasę.

Ogłoszenie wyników egzaminu: 31 sierpnia 2024 r. (SMS wysyłany do zdającego)
Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły branżowej do Cechu Rzemiosł w Kołobrzegu: niezwłocznie po ukończeniu szkoły branżowej (osobiście, drogą mailową albo pocztą tradycyjną) przez uczniów.
Informację nt. otrzymania wyniku egzaminu oraz sposobu przekazania świadectwa ukończenia szkoły branżowej uczniowie otrzymują podczas egzaminu teoretycznego w Izbie w postaci wydrukowanej ulotki, dołączanej do zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu.

Informacje dodatkowe:
– ubezpieczenie NNM na czas trwania egzaminu wykupowane jest we własnym zakresie przez ucznia w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym,
– na etap praktyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby) oraz strojem roboczym,
– na etap teoretyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby), przyborami do pisania, kalkulatorem tradycyjnym oraz w stroju galowym.

Informację sporządzono na podstawie informacji zawartych na internetowej stronie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku https://rzemioslo.slupsk.pl/

Skip to content