INFORMACJE DLA PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO UCZNIA SZKOŁY NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

INFORMACJE DLA PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO UCZNIA SZKOŁY NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dla pracodawców/podmiotów rozważających przyjęcie ucznia naszej szkoły na zajęcia praktyczne na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika do zawodu.


Pracodawca, który chce zorganizować uczniom praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych (na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą) i tym samym zapewnić mu realizowanie tych zajęć w swoim zakładzie pracy powinien upewnić się, że osoby które miałyby pełnić funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu spełniają wymogi w zakresie kwalifikacji, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019.391).

Zajęcia praktyczne u pracodawców mogą prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Instruktorami praktycznej nauki zawodu, zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty

lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,

lub

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego,

lub

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych powyżej muszą ponadto legitymować się:

1) tytułem zawodowym w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

oraz:

a) świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej

lub

b) świadectwem ukończenia szkoły policealnej lub dyplomem ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej,

lub

2) tytułem robotnika wykwalifikowanego lub równorzędnym w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

oraz:

a) świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego

lub

b) świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać,

lub

c) świadectwem ukończenia średniego studium zawodowego,

lub

3) dyplomem ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

lub

b) na innym kierunku niż odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

lub

4) tytułem zawodowym w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,

lub

5) tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, wydawane jest na podstawie wskazanej w rozporządzeniu dokumentacji i spełnia wymogi formalne w nim wskazane (§ 10 ust. 6).


Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu określa również zadania podmiotów przyjmujących młodocianych na praktyczną naukę zawodu (uczniowi posiadającemu status młodocianego pracownika przysługuje comiesięczne wynagrodzenie za świadczoną pracę), w tym warunki materialne do realizacji zajęć, w szczególności:

  • stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
  • pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych.

Ponadto na podmiocie przyjmującym młodocianego pracownika na zajęcia praktyczne spoczywa obowiązek zapoznania młodocianego pracownika z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.


Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących spraw związanych z organizacją zajęć praktycznych dla uczniów branżowej szkoły I stopnia i ich realizacji udziela kierownik szkolenia praktycznego.

Biuro kierownika szkolenia praktycznego mieści się w budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 9 (sala nr 1); numer telefonu: 735 979 472.

Skip to content