Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

Szkoła kształci w wybranych przez uczniów zawodach, zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316)
Najpopularniejsze zawody to: KUCHARZ, ŚLUSARZ, CUKIERNIK, PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII, STOLARZ.
Nowe zawody to między innymi PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA, ASYSTENT FRYZJERA, PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA.

Okres kształcenia: 3 LATA.

Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopnia lekkiego na podstawie wydanego przez Starostę Kołobrzeskiego skierowania do kształcenia specjalnego. Stosowny wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.


Ukończenie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia umożliwia zdanie egzaminu zewnętrznego i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe.


Miejsca zajęć praktycznych w zawodach takich jak np. kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii, cukiernik zapewnia szkoła (uczniowie odbywają praktyki m.in. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu).

Uczniowie mogą również realizować praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy o pracę podpisanej z pracodawcą. Zapewniamy pomoc w znalezieniu miejsc zajęć praktycznych, jednak informujemy, że nie mamy wpływu na indywidualne decyzje potencjalnych pracodawców dotyczące zatrudnienia młodocianego pracownika/ucznia szkoły w danym zakładzie.


Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia mogą korzystać z czynnej codziennie świetlicy szkolnej.
Zajęcia uczniów odbywają się w budynku Zespołu, uczniowie tym samym, korzystają z całej oferty zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) organizowanych przez Zespół. Korzystają również z bazy dydaktycznej Zespołu.

Skip to content