Duplikaty

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydawane są zgodnie z paragrafem 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019.1700) , na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w składnicy akt Szkoły. W celu uzyskania duplikatu dokumentu należy złożyć wniosek. Druk wniosku do pobrania w formacie *.pdf poniżej.

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z paragrafem 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019.1700) w powiązaniu z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t.j.Dz.U.2020.1546)- wysokość opłaty za legalizację dokumentu.
Opłatę należy wnieść na konto Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława IItI Krzywoustego w Kołobrzegu.

Należność wnosi się na konto:
42 2030 0045 1110 0000 0185 6220

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg

Sposób złożenia wniosku: dokumenty (wniosek oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty) należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

Termin i sposób załatwienia

  1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły i uiszczono opłatę za wystawienie duplikatu, wydaje się go bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 2 tygodni.
  2. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
  3. Jeżeli nie została przedłożona pełna dokumentacja wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
  4. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Szkoła nie posiada stosownej dokumentacji pedagogicznej, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
O załatwieniu sprawy Wnioskodawca jest telefonicznie zawiadamiany.
Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie.
Duplikat przesyłany jest drogą pocztową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany we wniosku adres.

Skip to content