Zdrowy styl życia młodego Europejczyka

Zdrowy styl życia młodego Europejczyka

Regulamin międzyszkolnego konkursu ZDROWY STYL ŻYCIA MŁODEGO EUROPEJCZYKA

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest popularyzowanie wśród młodych ludzi treści zgodnych ze zdrowym stylem życia,

kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku życia w zdrowiu i rozpowszechnianie wiedzy na temat dbania o swoje zdrowie, a także promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań sztukami plastycznymi.

Temat konkursu:

Stworzenie pracy plastycznej – plakatu o zdrowym stylu życia. Treści zamieszczone w pracy muszą być zgodne z tematyką zdrowego stylu życia.

Termin zgłoszenia do udziału w konkursie i składania prac konkursowych: od 05.10. do 10.11.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.11.2020 r. 

Nagrody i dyplomy zostaną przekazane laureatom konkursu indywidualnie.

I.SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej zawierającej treści zdrowego stylu życia.

2. Wykonane prace plastyczne należy składać w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu przy ul. Piastowskiej 5.

3. Zgody na udział w konkursie należy wypełnić, podpisać i również złożyć w sekretariacie szkoły  do 10.11. 2020 r. razem z pracą konkursową.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ZDROWY STYL ŻYCIA

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas  siódmych i ósmych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Kartę zgłoszenia z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik.

3. Zgłoszenia w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie szkoły na druku zgłoszenia konkursowego.

Należy wysłać wypełnione:

  • kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu,
  • oświadczenie uczestnika/rodziców-prawnych opiekunów – załącznik nr 2 do regulaminu. 

4. Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem (załącznik nr 2) przekazuje prawa autorskie do swojej pracy/pracy wykonanej przez dziecko-uczestnika konkursu i tym samym odstępuje od roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia za prawa autorskie do wykonanej pracy konkursowej. 

5. Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

III. ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatorów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.11.2020 r.

3. Komisja konkursowa ocenia i rozpatruje zgłoszone prace na podstawie następujących kryteriów:

a) zgłoszenie do udziału w konkursie jest terminowe, kompletne,

b)praca konkursowa odpowiada celowi i tematyce konkursu.

4. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i wiążący, nie przysługuje od niego odwołanie.

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

IV. NAGRODY

Nagrody dla zwycięzców ufundowali sponsorzy.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej prac konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac konkursowych poszczególnych uczestników oraz materiałów z uroczystości wręczenia nagród, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

4. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:

  • p. Angelika Nowak tel. 507 782 715.
  • p. Dariusz Wojciechowski tel. 791 274 704

Liczymy na kreatywność uczestników.Zapraszamy do udziału w konkursie.

Skip to content