ZAJĘCIA PRAKTYCZNE-NOWE WYTYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE-NOWE WYTYCZNE

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem w funkcjonowaniu objęto uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Oznacza to, że pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna:

  • art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.561).

Skip to content