POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

Przypominamy, że zgodnie z terminami rekrutacji uzupełniającej określonymi przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, rodzice osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły są zobowiązani do dnia 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 do potwierdzania woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 9 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w ww. terminie, zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty

Skip to content