TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia

Termin w postępowaniu rekrutacyjnymRodzaj czynności
od 10 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
od 21 czerwca 2024 r.
do 05 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.
do 05 lipca 2024 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do dnia 11 lipca 2024 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
do dnia 12 lipca 2024 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 10 maja 2024 r.
do 15 lipca 2024 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 12 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii.
dnia 18 lipca 2024r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
dnia 19 lipca 2024r.Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Zachodniopomorskiemu  Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.
19 lipca 2024 do godz. 15.00Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do dnia 22 lipca 2024 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaSporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Tabela przedstawia terminy rekrutacji zasadniczej do Branżowej Szkoły I stopnia

 


Termin w rekrutacji uzupełniającejRodzaj czynności
od 19 lipca 2024 r.
do 22 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
26 lipca 2024 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
31 lipca 2024 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
3 sierpnia 20201 sierpnia 2024 r.  godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 19 lipca 2024 r.
do 02 sierpnia 2024 r. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 1.08. 2024r.
do 7.08.2024 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii.
08 sierpnia 2024r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 9.08.2024r.
do godz. 12.00
Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Zachodniopomorskiemu  Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do 9.08.2024 r.
do godz. 15.00
Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 12.08.2024r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaSporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Tabela przedstawia terminy rekrutacji uzupełniającej do Branżowej Szkoły I stopnia.

Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia

Od 10 maja 2024 r. składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

O utworzeniu oddziału Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia decyduje organ prowadzący w oparciu o dane dotyczące liczby kandydatów.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – art. 154 ust. 1 pkt 2
  • Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim (źródło BIP Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie)

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
[szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września]
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
[szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września]
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 3.06.2024r.
do  26.06.2024 r.
do godz. 15.00
od 12.07.2024r.
do 18.07.2024 r.
do godziny 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności zawartych
w załączonych oświadczeniach
do 26.06.2024 r.do 18.07.2024 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w załączonych oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 1.07.2024r.do 23.07.2024r.
4.Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie2.07.2024 r.
godz. 12.00
24.07.2024r.
 godz. 12.00
5.Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskieod 3.06.2024r.
do 3.07.2024 r.
do 25.07.2024 r.
6.Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia  psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdemdo 10.07.2024 r.
do godz. 15.00
do 31.07.2024 r.
do godz. 15.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych11.07.2024 r.
godz. 12.00
1.08.2024 r.
 godz. 12.00
8.Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty informacji
o wolnych miejscach w szkole
w celu udostępnienia ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
12.07.2024 r.
do godz. 12.00
do 2.08.2024r.
do godz. 12.00
9.Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach12.07.2024 r.
do godz. 15.00
do 2.08.2024r.
do godz. 15.00
10.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 15.07.2024r.do 5.08.2024r.
11.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
13.Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołydo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Tabela z terminami rekrutacji do branżowej szkoły II stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym
Skip to content