Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

Informujemy, że 22 kwietnia 2020 r. Rada Powiatu w Kołobrzegu podjęła uchwałę o założeniu z dniem 01 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia i nadała jej statut (uchwała nr XVI/120/2020 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kołobrzegu i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu).
Prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły II stopnia o dwuletnim okresie nauczania w wybranym przez ucznia zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316).
Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
W Branżowej Szkole II stopnia naukę będą mogli podjąć absolwenci szkoły branżowych szkół I stopnia oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

Ponadto przepisy prawa oświatowego dają możliwość, aby na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmowani byli kandydaci będący absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Jest to szansa dla sporej grupy absolwentów!

W roku szkolnym 2020/2021 planowaliśmy utworzenie oddziału dla zawodów:
technik mechanik (kwalifikacja MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)
i technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych).

Aplikować do szkoły mogą absolwenci szkół branżowych I stopnia i zawodowych, którzy ukończyli naukę w zawodach:
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Skip to content