Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Oznaczenia projektu zgodne z wytycznymi
Znaki graficzne w kolejności: Fundusze Europejskie Program Regionalny,flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorze Zachodnie, flaga Unii Europejskiej

Równościowy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 21 września 2020 r. dla projektu  „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”

§ 1

Informacje ogólne

 1. Beneficjent: Euro Innowacje sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań wraz z Partnerem: Powiat Kołobrzeski z siedzibą przy ul. pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg realizują projekt
  nr RPZP.08.06.00-32-K027/19 – pt. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce.”. Beneficjent przeprowadza nabór kandydatów do udziału w projekcie.
 2. Biuro projektu mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, ul. Katedralna 12, 78 – 100 Kołobrzeg (pok. Sekretariat wicedyrektora) i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia placówki szkolnej.
 3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2022 r.
 4. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu i Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programów rozwojowych szkoły służących podniesieniu zdolności łącznie 200 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo zawodowe, podniesienia kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego do 30.09.2022r.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny, a projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działania 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

§ 2

Sposób informowania o Projekcie

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji wsparcia oraz przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu.
 2. Regulamin wraz z dokumentami rekrutacyjnymi podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.euroinnowacje.com (zakładka „Projekty z UE”) szkół oraz jest dostępny w biurze projektu oraz w sekretariacie szkół biorących udział w projekcie.
 3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a złożenie podpisanych Dokumentów Rekrutacyjnych jest równoznaczne z zaakceptowaniem przedmiotowego Regulaminu.

§ 3

Uczestnicy projektu

 1. Projekt skierowany jest do:

a. Dwóch Zespołów Szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kołobrzeski:

i. Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu;

ii.Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

b. Osób zamieszkałych i uczących się/pracujących w województwie zachodniopomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,:

i.Uczniowie szkół zawodowych:

1) 130 (78K i 52M) uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii uczęszczających do szkół: Technikum Hotelarskie, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe kształcących się na kierunkach technik żywienia, technik Hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik informatyk, technik reklamy;

2) 70 (35K, 35M) uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Kołobrzegu funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

ii.Nauczyciele:

1) 2 (2K) nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,

2) 15 (14K, 1M) nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak.

§ 4

Zakres wsparcia zaplanowany w ramach projektu (Zadania 1-10)

 1. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 2. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego;
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 4. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osoby dorosłe zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
 5. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych;
 6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem.

§ 5

Zasady organizacji doradztwa zawodowego i szkoleń w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, którego celem jest wyposażenie osób o niskich kwalifikacjach w dodatkowe kwalifikacje i kompetencje i uprawnienia na potrzeby rynku pracy w celu zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów ZS nr 2 oraz ZSEH (Zadanie 1 oraz 6)

I.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, będzie obejmowało ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wsparciem objętych zostanie:

a. 70 uczniów uczących się w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu;

b. 130 uczniów uczących się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak
w Kołobrzegu

Każdy objęty wsparciem uczeń/uczennica weźmie udział w 4 godzinnych, zegarowych formach wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym jest obligatoryjną formą wsparcia.

II.            W szkoleniach wezmą udział Uczestnicy Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do udziału zgodnie z wybraną na etapie rekrutacji ścieżką szkolenia. Planuje się organizację następujących szkoleń:

a. Dla Uczestników projektu uczących się w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:

a. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia 15 os. x 80 godz. x 2 lata dla 1 grupy (łącznie 30 Uczestników projektu),

b.Język branżowy 10 os. x 3 gr. x 30 godz. x 2 lata (łącznie 60 Uczestników projektu).

b. Dla Uczestników projektu uczących się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu:

a. Kurs barmański I stopnia 10 os. x 40h dla 2 grup (łącznie 20 Uczestników projektu)

b. Barista 10 os. x 16h dla 6 grup (łącznie 60 Uczestników projektu)

c. Nowoczesne trendy w gastronomii 10 os. X 16h dla 2 grup (łącznie 20 Uczestników projektu)

d. Cukiernictwo hotelowe 10 os. x 16h dla 2 grup (łącznie 20 Uczestników projektu)

e. Czekolada, praliny 10 osób x 16h dla 2 grup (łącznie 20 Uczestników projektu)

f. Obsługa programu S4H 10 osób x 24h dla 3grup (łącznie 30 Uczestników projektu)

g. Animator czasu wolnego 10 osób x 40h dla 4 grup (łącznie 40 Uczestników projektu)

h. Opiekun turysty zdrowotnego 10 osób x 120h dla 1 grupy (łącznie 10 Uczestników projektu)

i. Content marketing  10 osób x 30h dla 1 grupy (łącznie 10 Uczestników projektu)

j. Programowanie VBA 10 osób x 8h dla 2 grup (łącznie 20 Uczestników projektu)

k. InDesigne 10 osób x 30 h dla 1 grupy (łącznie 10 Uczestników projektu)

l.Illustrator 10 osób x 30 h dla 1 grupy (łącznie 10 Uczestników projektu)

m. Python 10 osób x 30 h dla 1 grupy (łącznie 10 Uczestników projektu)

 1. Szkolenia realizowane będą w czasie niekolidującym z zajęciami obowiązkowymi i dostosowane do możliwości dojazdów Uczestników projektu np. po zajęciach i w weekendy, a harmonogram szkoleń zostanie ustalony z Dyrektorem Szkoły.
 1. W powyżej wskazanych formach wsparcia realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych TIK (sprzęt i oprogramowanie).
 2. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach doradztwa oraz szkoleń́ jest obowiązkowy i potwierdzany każdorazowo listą obecności.
 3. Doradztwo zawodowe oraz szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych, na obszarze województwa zachodniopomorskiego i odbywać się będą odpowiednio w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak
  w Kołobrzegu.
 4. Wszyscy Uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego. Certyfikacja prowadzona będzie zgodnie z potwierdzonym zapotrzebowaniem pracodawcy na konkretne kwalifikacje. W przypadku kwalifikacji funkcjonujących w ZRK kwalifikacje będą nadawane zgodnie z Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji (przez podmioty uprawnione do certyfikowania).
 5. Beneficjent nie zwraca kosztów dojazdu uczestników na doradztwo zawodowe oraz szkolenia.
 6. Uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczno – szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę̨ danego szkolenia.
 7. Warunkiem ukończenia szkoleń i otrzymania certyfikatu jest udział uczestnika w co najmniej 80% zajęć oraz pozytywny wynik testu kompetencyjnego/kwalifikacyjnego zaplanowanego na koniec szkoleń́.
 8. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwioną nieobecność́ Uczestnika spowodowaną chorobą lub ważnymi okolicznościami – pod warunkiem przedstawienia Beneficjentowi zwolnienia lekarskiego lub stosownego wyjaśnienia w formie pisemnej. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności (20%) uczestnik projektu jest zobowiązany do uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie poprzez odbycie zajęć́ z inną grupą szkoleniową, jeśli pozwala na to organizacja zajęć́.
 9. Uczestnik Projektu może zostać́ skreślony z listy uczestników w przypadku:

a. samodzielnej rezygnacji na pisemny wniosek przedłożony Beneficjentowi wraz z podaniem przyczyny rezygnacji,

b. nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć́.

11. W przypadkach wskazanych w lit. a) i b) Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu na rachunek projektu poniesionych kosztów dotychczasowego udziału.

12. Skreślenia Uczestnika Projektu dokonuje Kierownik Projektu po uzgodnieniu zastępstwa z Dyrektorem Szkoły, jeśli pozwala na to organizacja zajeść́.

13. Udział w szkoleniach jest obligatoryjną formą wsparcia.

III.           Zasady organizacji pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczących się w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu (zadanie 2) oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu (zadanie 10)

 1. Szczegółowy tryb i zasady udzielania stypendium określony zostanie w Regulaminie stypendialnym przygotowanym przez Beneficjenta.

IV.            Zasady organizacji szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu (zadanie 3) oraz dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu (zadanie 8) pozwalających na nabycie nowych kompetencji zawodowych

 1. W ramach realizacji zadania 3, nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu podniosą swoje kwalifikacje poprzez udział w następujących działaniach:

a. Studia podyplomowe – fryzjerstwo –  „Fryzjerstwo i stylizacje z elementami trychologii”, liczba nauczycieli/ek objętych wsparciem – 2.

2. W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów przejazdu na zjazdy studiów podyplomowych.

3. W ramach realizacji zadania 8, nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu podniosą swoje kwalifikacje poprzez udział w następujących formach wsparcia:

a. Szkolenie Cukiernictwo hotelowe – 10 os. x 8 godz. dla 1 grupy (łącznie 10 Uczestników projektu)

b. Kurs baristy 10 os. x 16 godz. dla 1 grupy (łącznie 10 Uczestników projektu) 

c. Staże zawodowe dla 3 nauczycieli w wymiarze 40 godzin.

4. Plan, harmonogram szkoleń/kursów/studiów podyplomowych/staży ustalony zostanie z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań nauczycieli.

5. Zaplanowane do realizacji kursy doskonalące, studia podyplomowe kończyć będą się przeprowadzeniem odpowiedniego sprawdzenia kompetencji lub kwalifikacji nabytych przez nauczycieli zgodnie z programem nauczania danego przedmiotu, studiów podyplomowych lub tematu szkolenia.

V.    Zasady organizacji staży i praktyk zawodowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu (zadanie 4) oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, mających na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej, rozwoju współpracy z przedsiębiorcami i zwiększ. szans na zatrudnienie absolwentów szkół, objętych wsparciem.

 1. Staże i praktyki zawodowe zrealizowane zostaną dla 100% uczestników projektu. Wsparciem objętych zostanie:

a. 70 uczniów uczących się w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu;

b.130 uczniów uczących się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

2. Staże zawodowe realizowane będą w wymiarze 150 godzin.

3. W ramach stażu, dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano stypendium stażowe w wysokości 2 400,00 zł jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie;

4.Na czas trwania stażu będzie zawierana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację stażu. Umowa będzie określać co najmniej

a. liczbę godzin stażu (150 godz.);

b. okres realizacji;

c. miejsce odbywania stażu;

d. wynagrodzenie stażysty;

e. zakres obowiązków;

f. zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na staż.

5. Po zakończeniu stażu wydawane będzie zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.

6. Udział w stażach zawodowych jest obligatoryjną formą wsparcia.

§ 6

Zasady i kryteria rekrutacji uczestników projektu (uczniów i nauczycieli)

 1. W projekcie mogą uczestniczyć uczestnicy projektu spełniający formalne i merytoryczne kryteria kwalifikacyjne.
 2. Dobór uczestników będzie odbywał się bez względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, ect.
 3. Do udziału w procesie rekrutacji zachęcani będą̨ przedstawicieli obydwu płci.

4. Podstawą zakwalifikowania osób do otrzymania wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie kryteriów:

a. KRYTERIA FORMALNE – weryfikujące czy kandydat złożył i podpisał wymagane Dokumenty Rekrutacyjne oraz czy należy do przedstawicieli grupy docelowej kwalifikujących się do wsparcia.

b. KRYTERIA MERYTORYCZNE – weryfikujące pierwszeństwo kwalifikowania kandydata do danej formy wsparcia zaplanowanej w ramach projektu.

5. Rekrutacja prowadzona będzie w trzech etapach:

a. I etap – rozpowszechnienie informacji o projekcie

b. II etap – nabór dokumentów kandydatów oraz ich weryfikacja formalna

c. III etap – wybór uczestników projektu

6. W projekcie zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w skład której wejdą koordynator szkolny, dyrektor szkoły oraz nauczyciel odpowiedzialnych za wsparcie w rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną obejmuje:

a.weryfikację złożonych dokumentów,
b.przygotowanie listy kandydatów z punktacją (ranking punktowy),
c.przygotowanie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej.

7.Do projektu może zostać zakwalifikowany uczestnik spełniający wszystkie kryteria podstawowe. Rekrutacja na stypendia odbędzie się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów.
8.Potencjalni Uczestnicy składają do Sekretariatu Szkoły lub Biura Projektu w terminie 1.09.2020r.-30.09.2020r. następujące Dokumenty Rekrutacyjne:
a.nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
i.FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU – NAUCZYCIEL
ii.ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZESTNIKA PROJEKTU – NAUCZYCIEL
b.uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu:
i.FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZEŃ
ii.ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZEŃ
9.W pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane KRYTERIA FORMALNE dla:
a.nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu:
i.Wypełnienie i podpisanie Formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (na podst. Zał. 1) w tym:
ii.Podanie danych osobowych (na podst. Zał. 1)
iii.Podpisanie Oświadczenia uczestnika dotyczącego powierzenia danych osobowych (na podst. Zał. 1)
iv.Posiadanie Statusu Nauczyciela danej szkoły oraz zamieszkanie na terenie woj. zachodniopomorskiego (na podst. Zał.2)
b.uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu:
i.Wypełnienie i podpisanie Formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (na podst. Zał. 1) w tym:
ii.Podanie danych osobowych (na podst. Zał. 1)
iii.Podpisanie Oświadczenia uczestnika dotyczące powierzenia danych osobowych (na podst. Zał. 1)
iv.Posiadanie Statusu Ucznia danej szkoły oraz zamieszkanie na terenie woj. zachodniopomorskiego (na podst. Zał.2)

10.Następnie zostaną zweryfikowane KRYTERIA MERYTORYCZNE na podstawie których określane będzie pierwszeństwo kwalifikowania kandydata do danej formy wsparcia w ramach projektu, w tym dla:
a.nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu – do udziału w projekcie zgłaszają się chętni uczestnicy, a w przypadku większej liczby osób niż miejsc pierwszeństwo będą mieli nauczyciele, którzy uzyskają większą liczbę punktów z następujących kryteriów:
i.zgodność kierunkowa wykształcenia z tematyką form wsparcia projektu (3 pkt.);
ii.wymiar zatrudnienia w szkole: preferowani będą nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin dydaktycznych (3pkt.)
b.uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu do udziału w projekcie zgłaszają się chętni uczestnicy, a w przypadku większej liczby osób niż miejsc pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy uzyskają większą liczbę punktów z następujących kryteriów:
i.osoby z niepełnosprawnościami (2 pkt) niezależnie od formy wsparcia;
ii.średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych z ostatniej klasyfikacji okresowej lub rocznej (5 pkt), zgodnie z poniższym:
1.5 punktów – średnia ocen 5,5 – 6,0
2.4 punkty – średnia ocen 4,25 – 5,49
3.3 punkty – średnia ocen 3,50 – 4,24
4.2 punkty – średnia ocen 2,75 – 3,49
5.1 punkt – średnia ocen 2,0 – 2,74
iii.ocena zachowania ustalona w wyniku ostatniej klasyfikacji okresowej lub rocznej (3 pkt), zgodnie z poniższym:
1.3 punkty – zachowanie wzorowe lub bardzo dobre
2.2 punkty – zachowanie dobre
3.1 punkt – zachowanie poprawne.

11.W razie trudności z rekrutacją Partnerzy projektu przewidują przedłużenie terminów wskazanych w punkcie 8 lub nabór uzupełniający.
12.Kwalifikacja Uczestników Projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.
13.Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzany jest protokół, którego załącznikami są listy osób przyjętych, nieprzyjętych, rezerwowych.
14.Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji ustnie w szkole przez Koordynatora szkolnego oraz za pomocą wywieszenia listy uczestników na szkolnej tablicy ogłoszeń.
15.Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do uczestnictwa w wybranych formach wsparcia w przypadku skreślenia z listy przyjętych Uczestników Projektu.
16.Celem zapewnienia uczniom/uczennicom równego dostępu, rekrutacja prowadzona będzie dla każdej ze szkół oddzielnie według ustalonego ze szkołami parytetu miejsc na poszczególne formy wsparcia.
17.Celem zapewnienia uczniom/uczennicom równego dostępu, rekrutacja prowadzona jest niezależnie dla:
a.Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
b.Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu w ramach, którego funkcjonuje
i.Technikum Hotelarskiego,
ii.Technikum Ekonomicznego,
iii.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik żywienia,
iv.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik obsługi turystycznej,
v.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik informatyk,
vi.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik reklamy
18.Listy rekrutacyjne będą przygotowane oddzielnie dla każdej ze szkół, uwzględniając podział na:
a.Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
b.Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu w ramach, którego funkcjonuje
c.Technikum Hotelarskie funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
d.Technikum Ekonomiczne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
e.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik żywienia funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
f.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik obsługi turystycznej funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
g.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik informatyk funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
h.Technikum Zawodowego kształcąc się na kierunku technik reklamy funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać Beneficjentowi swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzanych działań, w tym oceniać pracę trenerów/doradców, celowość i przydatność form wsparcia oraz sposób ich realizacji.
 2. Beneficjent nie zwraca kosztów dojazdu uczestników na zajęcia, za wyjątkiem formy wsparcia dotyczącej studiów podyplomowych.
 3. Udział w szkoleniach, zajęciach, kursach i studiach podyplomowych w ramach poszczególnych form wsparcia do których został zrekrutowany Uczestnik Projektu jest obowiązkowy.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa potwierdzonego każdorazowo na liście obecności i/lub w dzienniku zajęć.
 5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania testów wiedzy oraz ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
 6. Uczestnik Projektu lub rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W związku z tym, w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą Beneficjentowi przysługuje od uczestnika projektu lub rodzica/opiekuna prawnego roszczenie w drodze powództwa cywilnego.
 7. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w projekcie może skutkować konsekwencjami finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego, poniesionych przez Beneficjenta na rzecz danego uczestnika, w szczególności, gdy z powodu nieobecności uczestnika, koszt wsparcia zostanie uznany za niekwalifikowany.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta.
 2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu leży w kompetencji Beneficjenta.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają podania ich do publicznej wiadomości. Stosowne informacje udostępnione zostaną w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.euroinnowacje.com (zakładka „Projekty z UE”).  
Skip to content