Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu została zakończona. Poniżej informacje i procedury obowiązujące w czasie rekrutacji.

Rekrutację do szkoły przeprowadzona została przez powołaną przez dyrektora szkoły Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, zgodnie z Procedurami postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia, Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia, Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Komisja rekrutacyjna przeprowadziła nabór do szkoły, zgodnie z terminami i zasadami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej-Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – strona internetowa www https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol oraz w Zarządzeniu nr 4/2021 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim.

Na rok szkolny 2021/2022 organizowaliśmy nabór do niżej wskazanych szkół Zespołu:

  1. Branżowej Szkoły I stopnia.
  2. Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia.
  3. Branżowej Szkoły II stopnia.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły I stopnia o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316).
Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia.
Proponujemy naukę w oddziałach sprofilowanych dla zawodów: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych: oraz oddziałach wielozawodowych:

Najczęściej wybierane przez kandydatów zawody:

ZAWÓD LICZBA KWALIFIKACJI OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
blacharz samochodowy 1 MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.
cieśla 1 BUD.02 Wykonywanie robót ciesielskich
cukiernik 1 SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
elektromechanik 1 ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.
elektromechanik pojazdów samochodowych 1 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych
systemów pojazdów samochodowych.
elektryk 1 ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
fotograf 1 AUD.02. Rejestracja, obróbka obrazu i publikacja.
fryzjer 1 FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
kelner 1 HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich.
krawiec 1 MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
kucharz 1 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
lakiernik samochodowy 1 1 MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.
mechanik pojazdów samochodowych 1 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
mechanik-monter maszyn i urządzeń 1 MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
monter kadłubów jednostek pływających 1 TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.
monter sieci i instalacji sanitarnych 1 BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
murarz-tynkarz 1 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
ogrodnik 1 OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
operator obrabiarek skrawających 1 MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
operator urządzeń przemysłu chemicznego 1 CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
piekarz 1 SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.
pracownik obsługi hotelowej 1 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
przetwórca mięsa 1 SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.
przetwórca ryb 1 SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.
sprzedawca 1 HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
stolarz 1 DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów stolarskich.
ślusarz 1 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
zegarmistrz 1 MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków.
Tabela przedstawia listę najczęściej wybieranych przez kandydatów do naszej szkoły branżowej zawodów wraz liczbą kwalifikacji, ich oznaczeniem i nazwą

oraz innych zawodach, zgodnie z  listą zawodów wymienionych w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest podpisana przez kandydata/rodzica/prawnego opiekuna z pracodawcą umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w wybranym zawodzie oraz zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia prowadzona była poprzez system elektronicznego naboru, który uruchomiony został w maju 2021 roku.

Adres strony internetowej dedykowanej dla naboru elektronicznego to: https://kolobrzeg.edu.com.pl/

Odesłanie do strony naboru
Kliknij obrazek. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Kandydat odpowiednio w wyżej wymienionej aplikacji:
1) określa swoje preferencje wyboru szkoły,
2) wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, drukuje i podpisuje go własnoręcznie oraz podpis składają rodzice/prawni opiekunowie kandydata,
3) pobiera dodatkowe druki z sekretariatu szkoły potrzebne przy składaniu dokumentów: zobowiązanie dla pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu, skierowanie do lekarza medycyny pracy,
4) wypełnione formularze kandydat składa w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty dla ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:
a) wniosek,
b) świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
d) dwie fotografie (format legitymacyjny 30×42 mm),
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanego zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły),
f) można dołączyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
g) wypełniony przez przyszłego pracodawcę druk zobowiązania do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne (dla kandydatów do szkoły branżowej).

Dodatkowe wymagane dokumenty dla kandydatów przyjętych do szkoły:
a) deklaracja wyboru nauki języka obcego; kandydat/rodzice kandydata podejmują decyzję o wyborze nauki jednego języka obcego, który jest kontynuacją języka obcego z gimnazjum. Kandydat/rodzice kandydata wypełniają deklarację, podając nazwę wybranego języka obcego spośród angielskiego i niemieckiego; o ostatecznym przydziale do nauki danego języka, a także do właściwej grupy, zdecydują możliwości organizacyjne szkoły i ograniczenia dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych grupach.

Do klasy pierwszej sprofilowanej kandydaci przyjmowani są według kolejności składania wniosków oraz złożenia dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki – zgodnie z terminami – aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.


BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia (dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316).
Nauka w branżowej szkole specjalnej I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Najpopularniejsze zawody to: kucharz, ślusarz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii, stolarz.

Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną stopnia lekkiego.
W znalezieniu miejsc odbywania zajęć praktycznych kandydatom do branżowej szkoły specjalnej I stopnia pomaga szkoła. Zajęcia praktyczne w zawodach takich jak kucharz czy cukiernik uczeń może odbywać np. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu.

Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia mogą korzystać z czynnej codziennie świetlicy szkolnej.
Zajęcia uczniów odbywają się w budynku Zespołu, uczniowie tym samym, korzystają z całej oferty zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) organizowanych przez Zespół. Korzystają również z bazy dydaktycznej Zespołu.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do klasy pierwszej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbywa się w sposób tradycyjny- poprzez złożenie w szkole wymaganych dokumentów.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:
a) wniosek

b) skierowanie do kształcenia specjalnego (wydane przez organ prowadzący szkołę – Starostę Kołobrzeskiego),
c) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
e) zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,
f) dwie fotografie (format legitymacyjny 30×42 mm),
g) zobowiązanie do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne,
h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły).

O utworzeniu oddziału Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia decyduje organ prowadzący w oparciu o dane dotyczące liczby kandydatów.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.


BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


W Branżowej Szkoły II stopnia o dwuletnim okresie nauczania w wybranym przez kandydata zawodzie.

Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata.

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

W Branżowej Szkole II stopnia nabór prowadzimy w zawodach:
-technik mechanik (kwalifikacja MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)
-technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych).

Aplikować do nauki w zawodzie technik mechanik mogą absolwenci szkół branżowych I stopnia i zawodowych, którzy zdobyli niżej wskazane kwalifikacje:

OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Lista kwalifikacji pozwalająca na rozpoczęcie nauki w Branżowej Szkole II stopnia- zawód technik mechanik kwalifikacja MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Aplikować do nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą absolwenci szkół branżowych I stopnia i zawodowych, którzy zdobyli niżej wskazane kwalifikacje:

OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
Lista kwalifikacji pozwalająca na rozpoczęcie nauki w Branżowej Szkole II stopnia- zawód technik żywienia i usług gastronomicznych kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

KRYTERIA REKRUTACJI

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się:
– absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
-kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II stopnia w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
-wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
-niepełnosprawność dziecka kandydata,
-niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
-samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II stopnia.
Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły II stopnia. Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.
Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II stopnia.
Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2021 r.)

ZAWÓD NR KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI POSIADANE KWALIFIKACJE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
343404
technik żywienia
i usług gastronomicznych
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Ukończona jedna z kwalifikacji:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
język polski
matematyka
biologia
informatyka
311504
technik mechanik
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Ukończona jedna z kwalifikacji:
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
Tabela przedstawia listę przedmiotów punktowanych w naborze do Branżowej Szkoły II stopnia w podziale na zawody.

WYMAGANE DOKUMENTY

Na semestr I publicznej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
1. Posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
2. Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.
3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.
Sposób przeliczania ocen na punkty:
-celujący – 18 pkt
-bardzo dobry – 17 pkt
-dobry – 14 pkt
-dostateczny – 8 pkt
-dopuszczający – 2 pkt;
b) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.

5. Złożą wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem


6. Dokumenty dodatkowe: dwie fotografie (format legitymacyjny 30×42 mm), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.

Skip to content