Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia

Termin w postępowaniu rekrutacyjnymRodzaj czynności
od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
do 14 lipca 2021r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do dnia 21 lipca 2021r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
dnia 22 lipca 2021r. godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 17 maja 2021r.
do 26 lipca 2021r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii.
dnia 2 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
dnia 2 sierpnia 2021r.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do dnia 5 sierpnia 2021r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaSporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Tabela przedstawia terminy rekrutacji zasadniczej do Branżowej Szkoły I stopnia

Termin w rekrutacji uzupełniającejRodzaj czynności
od 3 sierpnia 2021r.
do 5 sierpnia 2021r.
do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5 sierpnia 2021r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
13 sierpnia 2021r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
13 sierpnia 2021r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 3. sierpnia 2021 r. do 13. sierpnia 2021 r.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 17 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 2021r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii.
dnia 23 sierpnia 2021r. do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
dnia 23 sierpnia 2021r.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
26 sierpnia 2021r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaSporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Tabela przedstawia terminy rekrutacji uzupełniającej do Branżowej Szkoły I stopnia.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.


Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia

Od 17. maja 2021 r. składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

O utworzeniu oddziału Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia decyduje organ prowadzący w oparciu o dane dotyczące liczby kandydatów.


Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.1 – 30.06.2021 r.do 13.08.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.9.07.2021 r.20.08.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie niezakwalifikowanych.do 12.07.2021 r.do 23.08.2021 r.
Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 14.07.2021 r.
do godz. 15.00
do 25.08.2021 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.16.07.2021 r.
do godz. 10.00
27.08.2021 r.
do godz. 10.00
Tabela przedstawia terminy rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej do Branżowej Szkoły II stopnia.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Skip to content