Rekrutacja do szkół Zespołu na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do szkół Zespołu na rok szkolny 2022/2023

Rekrutację do szkoły przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, zgodnie z Procedurami postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia, Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia, Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór do szkoły, zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 8/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2025 r. zmieniającym zarządzenie nr 3/2022 z 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim.

Na rok szkolny 2022/2023 prowadzimy nabór do niżej wskazanych szkół Zespołu:

 1. Branżowej Szkoły I stopnia.
 2. Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia.
 3. Branżowej Szkoły II stopnia.
Obraz przedstawia osoby wykonujące pracę. Dobry zawód-pewna przyszłość.
Obraz przedstawia osoby wykonujące pracę. Dobry zawód-pewna przyszłość.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły I stopnia o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316 ze zmianami).
Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia.
Proponujemy naukę w oddziałach sprofilowanych dla zawodów: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych: oraz oddziałach wielozawodowych:

Najczęściej wybierane przez kandydatów zawody:

ZAWÓD LICZBA KWALIFIKACJI OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
blacharz samochodowy 1 MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.
cieśla 1 BUD.02 Wykonywanie robót ciesielskich
cukiernik 1 SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
elektromechanik 1 ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.
elektromechanik pojazdów samochodowych 1 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych
systemów pojazdów samochodowych.
elektryk 1 ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
fotograf 1 AUD.02. Rejestracja, obróbka obrazu i publikacja.
fryzjer 1 FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
kelner 1 HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich.
krawiec 1 MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
kucharz 1 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
lakiernik samochodowy 1 1 MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.
mechanik pojazdów samochodowych 1 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
mechanik-monter maszyn i urządzeń 1 MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
monter kadłubów jednostek pływających 1 TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.
monter sieci i instalacji sanitarnych 1 BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
murarz-tynkarz 1 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
ogrodnik 1 OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
operator obrabiarek skrawających 1 MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
operator urządzeń przemysłu chemicznego 1 CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
piekarz 1 SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.
pracownik obsługi hotelowej 1 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
przetwórca mięsa 1 SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.
przetwórca ryb 1 SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.
sprzedawca 1 HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
stolarz 1 DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów stolarskich.
ślusarz 1 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
zegarmistrz 1 MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków.
Tabela przedstawia listę najczęściej wybieranych przez kandydatów do naszej szkoły branżowej zawodów wraz liczbą kwalifikacji, ich oznaczeniem i nazwą

oraz innych zawodach, zgodnie z  listą zawodów wymienionych w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest podpisana przez kandydata/rodzica/prawnego opiekuna z pracodawcą umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w wybranym zawodzie oraz zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia prowadzona jest poprzez system elektronicznego naboru, który uruchomiony zostanie w maju 2022 roku.

Adres strony internetowej dedykowanej dla naboru elektronicznego to: https://kolobrzeg.edu.com.pl/

Odesłanie do strony naboru
Kliknij obrazek. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Kandydat odpowiednio w wyżej wymienionej aplikacji:
1) określa swoje preferencje wyboru szkoły,
2) wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, drukuje i podpisuje go własnoręcznie oraz podpis składają rodzice/prawni opiekunowie kandydata,
3) pobiera dodatkowe druki z sekretariatu szkoły potrzebne przy składaniu dokumentów: zobowiązanie dla pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu, skierowanie do lekarza medycyny pracy,
4) wypełnione formularze kandydat składa w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty dla ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:
a) wniosek,
b) świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanego zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły),
e) wypełniony przez przyszłego pracodawcę druk zobowiązania do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne (dla kandydatów do szkoły branżowej).

Dodatkowe wymagane dokumenty dla kandydatów przyjętych do szkoły:
a) deklaracja wyboru nauki języka obcego; kandydat/rodzice kandydata podejmują decyzję o wyborze nauki jednego języka obcego, który jest kontynuacją języka obcego ze szkoły podstawowej. Kandydat/rodzice kandydata wypełniają deklarację, podając nazwę wybranego języka obcego spośród angielskiego i niemieckiego; o ostatecznym przydziale do nauki danego języka, a także do właściwej grupy, zdecydują możliwości organizacyjne szkoły i ograniczenia dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych grupach.

Do klasy pierwszej sprofilowanej kandydaci przyjmowani są według kolejności składania wniosków oraz złożenia dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki – zgodnie z terminami – aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.


BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA

W Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia (dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) o trzyletnim okresie nauczania można podjąć naukę w wybranym przez kandydata zawodzie, zgodnym listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316 ze zmianami).
Nauka w branżowej szkole specjalnej I stopnia trwa trzy lata.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
Najpopularniejsze zawody to: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną stopnia lekkiego na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego wydanego przez organ prowadzący właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.
W znalezieniu miejsc odbywania zajęć praktycznych kandydatom do branżowej szkoły specjalnej I stopnia pomaga szkoła. Zajęcia praktyczne w zawodach takich jak kucharz czy cukiernik uczeń może odbywać np. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu.

Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia mogą korzystać z czynnej codziennie świetlicy szkolnej.
Zajęcia uczniów odbywają się w budynku Zespołu, uczniowie tym samym, korzystają z całej oferty zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) organizowanych przez Zespół. Korzystają również z bazy dydaktycznej Zespołu.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do klasy pierwszej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbywa się w sposób tradycyjny- poprzez złożenie w szkole wymaganych dokumentów.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:
a) wniosek

b) skierowanie do kształcenia specjalnego (wydane przez organ prowadzący szkołę – Starostę Kołobrzeskiego),
c) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
e) zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,
f) dwie fotografie (format legitymacyjny 30×42 mm),
g) zobowiązanie do przyjęcia ucznia na zajęcia praktyczne,
h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły).

O utworzeniu oddziału Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia decyduje organ prowadzący w oparciu o dane dotyczące liczby kandydatów.

Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.


BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


W Branżowej Szkoły II stopnia o dwuletnim okresie nauczania w wybranym przez kandydata zawodzie.

Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata.

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

W Branżowej Szkole II stopnia nabór prowadzimy w zawodach:
-technik mechanik (kwalifikacja MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)
-technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych).

Aplikować do nauki w zawodzie technik mechanik mogą absolwenci szkół branżowych I stopnia i zawodowych, którzy zdobyli niżej wskazane kwalifikacje:

OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Lista kwalifikacji pozwalająca na rozpoczęcie nauki w Branżowej Szkole II stopnia- zawód technik mechanik kwalifikacja MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Aplikować do nauki w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą absolwenci szkół branżowych I stopnia i zawodowych, którzy zdobyli niżej wskazane kwalifikacje:

OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
Lista kwalifikacji pozwalająca na rozpoczęcie nauki w Branżowej Szkole II stopnia- zawód technik żywienia i usług gastronomicznych kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

ZASADY REKRUTACJI-WYMAGANE DOKUMENTY

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

KRYTERIA REKRUTACJI

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się:
– absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
-kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 1. Kandydat do szkoły Branżowej II stopnia może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół  w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 2.  Kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu  dokumentów.
 3.  Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II stopnia w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc w szkole.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt;

b) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
  • w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność dziecka kandydata,
   • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
   • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wyżej wskazane kryteria  mają jednakową wartość.

 • Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II stopnia.
 • Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły II stopnia. Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II stopnia i skreśleniem go z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II stopnia.
 • Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2023 r.)
ZAWÓD NR KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI POSIADANE KWALIFIKACJE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
343404
technik żywienia
i usług gastronomicznych
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Ukończona jedna z kwalifikacji:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
język polski
matematyka
biologia
informatyka
311504
technik mechanik
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Ukończona jedna z kwalifikacji:
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
Tabela przedstawia listę przedmiotów punktowanych w naborze do Branżowej Szkoły II stopnia w podziale na zawody.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.
 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem – załącznik do regulaminu.

 

 

TERMINY

Terminy rekrutacji dostępne w artykule TERMINY REKRUTACJI.

Skip to content