Druki dla pracowników

Druki dla pracowników

Wszystkie druki znajdujące się na stronie przygotowane są w formacie *.pdf


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obowiązujący od dnia 25 lipca 2020 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu nr D.021.16.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Ujednolicona treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uwzględniająca zmiany dokonane aneksem nr 1 z dnia 17 czerwca 2024 r.:

Druki do pobrania:

Załącznik nr 4. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń


załącznik nr 5. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie


załącznik nr 5a. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta/rencisty organizowanego we własnym zakresie


załącznik nr 6. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży tylko zorganizowane formy wypoczynku – przez podmioty prowadzące zawodowo działalność w zakresie organizacji wypoczynku


załącznik nr 7. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży formy wypoczynku niezorganizowanego


załącznik nr 8. Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo–rekreacyjnej dla pracowników, emerytów i rencistów


załącznik nr 9. Wniosek o przyznanie zapomogi wniosek składa się w zamkniętych opisanych kopertach z wyraźnym oznaczeniem wnioskodawcy i rodzaju dokumentu


załącznik nr 10. Wniosek o przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego dla dziecka i młodzieży


załącznik nr 11. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych


załącznik nr 12. Wniosek o dofinansowanie pobytu w sanatorium/na turnusie rehabilitacyjnym


Dokumenty związane z wycieczkami/wyjściami szkolnymi:
Oświadczenie rodziców-wycieczka szkolna


Skip to content